‌لجاجت‌تر‌كها‌و‌دخالت‌آمريكاي ‌يها

Jahan e-Sanat - - News -

در حالــي كه برخــي افراد معتقــد بودند سنگاندازي تركيه بر سر راه صادرات محصوالت پتروشيمي به عنوان يكي از مهمترين محصوالت غيرنفتي ايــران، منجر به كاهــش صادرات و همچنين منفي شدن تراز تجاري شده كه از اين پس نيز ادامه خواهد داشت، رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه موضوع توقف صادرات كاالهاي پتروشــيمي ايران به تركيه حل شده اســت، گفت: از امروز صــادرات تمام كاالهاي ايراني از جمله محصوالت پتروشيمي به حالت سابق برگشته است.

هفته گذشــته با بهانهجويي تركها درباره دريافــت گواهــي مبدأ، صــادرات محصوالت پتروشــيمي ايران به اين كشور با اخالل جدي روبهرو شده بود.

اين در حالي است كه طي چهار ماه گذشته به دليل كاهش چشــمگير صادرات محصوالت پتروشيمي به كشــور چين و منفي شدن سه ميليارد دالري تراز تجاري كشور انتشار آمارهاي تجارت خارجي با وقفه روبهرو شده بود.

درخصــوص بهانهجويي جديــد تركها در صادرات محصوالت پتروشــيمي به اين كشور، هفته گذشــته گمرك تركيه براي مجوز ورود محصوالت پتروشيمي شركتهاي ايراني گواهي مبدأ تاييد شده به وسيله كنسولگري تركيه در ايران را مطالبه كرده بود.

گمركتركيهباارسالنامهايبهتمامپايانههاي گمركي از آنها خواسته بود اقدام به دريافت فاكتور تاييدشده كنسولي از صادركنندههاي ايراني براي همه كاالهاي وارداتي كنند. اين اقدام اواخر هفته گذشته موجب ايجاد صف طويلي از محصوالت پتروشيمي ايراني در گمرك تركيه شده بود.

درخصوص پتروشيميهاي ايراني، موضوع وقتيحائزاهميتميشودكهبدانيمصادركنندگان پتروشيمي به دليل عدم توانايي در دريافت وجه صادرات به جاي فاكتور رسمي از فاكتور شركت ثالث در خارج از كشــور اســتفاده ميكنند كه طبيعتا تاييد كنسولي آن فاكتورها غيرممكن بوده است.

قبال واردكنندگان ترك با ارائه فاكتور صادره از شــركت ثالث مربوط به پتروشــيمي ايراني ميتوانستند كاال را وارد و ترخيص كنند.

نكته جالب توجه اينكه ايران همكاري تجاري ســنگيني را با تركيه ايجاد كرده و در ماههاي گذشته تالشهاي زيادي براي رفع موانع تحقق تجارت 30 ميليارد دالري ايران و تركيه صورت گرفته بود.

گفتني است هماكنون صادرات محصوالت پتروشيمي ايران به اين كشور حدود يك ميليارد دالر اســت كه با توجه به اهميت اســتراتژيك صادرات اين محصول مانعتراشي جديد تركها نقطه منفي در تجارت ترجيحي دو كشور تلقي ميشود.

درخصوص مطالبه گواهي مبدأ تاييد شــده از سوي كنســولگري تركيه نكته حائز اهميت اينكه طي هفتههاي گذشــته با توجه به وقوع تخلفات متعدد در صادرات محصوالت مصرفي تركها به ايران كميســيون مشترك همكاري اقتصادي دو كشــور، توافقي را به امضا رساندند كه براي جلوگيري از ادامه تخلفات سودجويان، محصوالت مصرفــي صادراتي ترك، مندرج در توافق تعرفه ترجيحي بايد به تاييد كنسولگري ايران در آن كشور برسد. در اين بين با فشارهايي كه از ســوي كشور ســوم وارد ميشود كشور تركيه با وجود اطالع از تخلفــات روي داده به نوعي به اقدام غيرمتقابل دســت ميزند و براي صادرات محصوالت پتروشيمي صادراتي ايران نيز موضوع دريافت مجوز از كنسولگري تركيه را مطرح ميكند. اين در حالي است كه محصوالت پتروشيمي در ليست تعرفه ترجيحي دو كشور قرار نداشته است.

ممنوعيت يكطرفه بــدون مكاتبه با طرف ايراني

نكته جالب توجه آنكه گمرك تركيه به صورت يكطرفه اين مانع جديد را اعمال كرده و در واقع بدون در ميان گذاشتن موضوع با گمرك ايران در مرزهاي تجاري دو كشور محمولههاي صادراتي ايران از ورود به كشــور تركيه با بهانههاي واهي منع شدهاند. پاي آمريكاييها در ميان است بر همين اساس يك مقام مسوول در گمرك ايران به تسنيم گفت: موضوع اخالل در صادرات محصوالتپتروشيميبهتركيهبعدازسنگاندازي چينيهــا در واردات اين محصول با خطدهي آمريكاييها صورت گرفته است. بهانه چينيها در ســختگيريهاي اخيــر واردات محصوالت پتروشــيمي مبارزه با پولشــويي بود و تركها نيز دريافت گواهي مبدأ تاييدشــده به وسيله كنسولگري را بهانهاي براي ممنوعيت صادرات محصوالت پتروشــيمي ايران مطرح كردهاند. نكته جالب توجه آنكه مانعتراشيهاي اخير در خصوص محصولي انجام شده است كه بيشترين درآمد ارزي غيرنفتي ايران را تشكيل ميدهد و از ســوي ديگر شواهد نشان ميدهد با توجه به روابطمستحكمتجاريباكشورهايتركيهوچين، دخالتهاي آمريكاييها باعث اخالل در صادرات غيرنفتي ايران به اين دو كشور شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.