معرفي زنگنه به عنوان وزير نفت قطعي شد

Jahan e-Sanat - - News -

نام بيژن نامدار زنگنه بهعنوان گزينه نهايي تصدي پست وزارت نفت در دولت دوازدهم از سوي رييسجمهور به مجلس شوراي اسالمي اعالم ميشود.

در روزهاي گذشته اخبار متفاوتي مبني بر عدم تمايل زنگنه به حضور در وزارت نفت در محافل سياسي و نفتي مطرح شد.

زنگنه با حضور در صحن علني مجلس و دو مصاحبه صريح با تلويزيون و روزنامه دولتي «ايران» تمامي ادعاها را رد كرد، از جمله گفت كه مدعيان قرارداد كرسنت خود متهمان اصلي هستند.با اين حال مجموعه اين حمالت و كارشكنيها كه طي چهار سال گذشته بهطور مداوم متوجه وزارت نفت و فعاليتهاي آن در حوزههاي مختلف توسعهاي، توليدي، بينالمللي، قراردادي ...و بوده است؛ زنگنه را به شدت براي ادامه مسووليت دچار ترديد كرد تا آنجا كه در پي دعوت رييسجمهور براي حضور در كابينه دوازدهم، اعالم كرد: «چه معنا دارد كه ما هم كار كنيم، هم دزدي نكنيم و هم متهم شويم و حرف بشنويم؟»در اين شرايط، بدنه وزارت نفت كه طي چهار سال گذشته تاحدي توانســته بودند از شرايط سخت دوران دولت محمود احمدينژاد و هرج و مرج حاكم بر فعاليتها فاصله بگيرند از اينكه زنگنه در اين شرايط حساس كارهاي خود را ناتمام گذارد، نگران هستند.از اين رو، در هفتههاي اخير، مديران، كارشناسان، فعاالن رسانهاي و تحليلگران حوزه نفت به طرق مختلف خواستار ابقاي زنگنه و ادامه فعاليت او با وجود حمالت و كارشكنيهاي مخالفان دولت شدند.همچنين در گردهمايي جوانان توسعهگراي نفت كه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد؛ سخنرانان و حاضران با برشمردن دستاوردهاي چهار سال گذشته وزارت نفت خواستار ادامه حضور زنگنه شدند و درعين حال، مطالبات و انتظارات خود را نيز بيان كردند.

حاضران در اين گردهمايي همچنيــن در قطعنامه پاياني خود كه خطاب به رييسجمهور صادر شد؛ خواستار ادامه حضور زنگنه در دولت شدند.از سوي ديگر، اسداهلل قرهخاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس، در سخنراني خود در مراسم بهرهبرداري از خط لوله انتقال گاز دامغان- نكا از زنگنه خواست با وجود مشكالت و حمالت مخالفان دولت همچنان به حضور در وزارت نفت ادامه دهد.پيش از اين، ۴۱۲ نماينــده مجلس هم در بيانيهاي با حمايت از اقدامات وزارت نفت بهويژه در انعقاد قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبي بر ضرورت ادامه حضور زنگنه تاكيد كرده بودند. فراكسيون اميد مجلس هم در ارزيابي خود از عملكرد وزراي دولت يازدهم، يكي از باالترين نمرات را به وزير نفت داده بود و هيات رييسه اين فراكسيون در ديدارها و رايزنيهاي خود با رييسجمهور بهطور جدي خواستار حضور زنگنه در دولت آينده شده بودند.گفتني است، منابع نزديك به وزارت نفت در اين خصوص اطالع دادند زنگنه ترديدها را كنار گذاشته و حضور او در دولت آينده تقريبا قطعي شده است.

در همين حال سهشنبهشب در جلسهاي با حضور مسووالن ارشد دولت، نام وي به عنوان گزينه نهايي وزارت نفت در دولت آتي انتخاب شد.از اين رو مقرر شده نام بيژن نامدار زنگنه به عنوان گزينه نهايي تصدي پست وزارت نفت در دولت دوازدهم از سوي رييسجمهور به مجلس شوراي اسالمي اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.