واكنش وزير نيرو به واقعيسازي قيمت آب

Jahan e-Sanat - - News -

رايزني براي حل مشكل در همين حال بعد از نامهنگاريهاي معاونت بينالملل گمرك ايران با گمرك تركيه كه در آن بهدوموضوعبررسيصحتممنوعيتوهمچنين جويا شدن علت آن پرداخته شده بود، طي روز گذشته گمرك ايران جلسه فوري با رايزن بازرگاني كنسولگري تركيه برگزار كرد.

رييس كنفدراســيون صادرات ايران در اين خصوص گفت: از آنجا كه درباره كاالهايي كه با تعرفه ترجيحي از تركيه به ايران صادر ميشود، ايران درخواست اسناد تاييدشده سفارت را دارد، تركيه هم اقدام متقابل انجام داده بود و آنها هم از تمام كاالهاي صادراتي ايران بدون اينكه كاالهاي ترجيحي را از كاالهاي ديگر جدا كنند، تاييديه گواهي مبدأ درخواست كرده بودند.

محمد الهوتي اظهار داشــت: بنابراين اين موضوع از طريق اتاق بازرگاني ايران و ارتباط با سفارت پيگيري و مشخص شد كه سوءتفاهمي پيش آمده است.

او گفت: وضعيت صادرات در مرزهاي ايران و تركيه به حالت سابق برگشته است.

وزير نيرو درباره واقعيسازي قيمت آب با توجه به افزايش دما و افزايش مصرف در بين مشتركين گفت: افزايش قيمت آب و واقعي كردن آن طبق قانون برنامه ششم توسعه و هدفمندي يارانه بايد صورت گيرد.

حميد چيتچيان درباره زمان اجرايي واقعيسازي قيمتها نيز عنوان كرد: در حال حاضر زمان آن مشــخص نيست و هنوز تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است اما آنچه مشخص است، براساس قانون برنامه توسعه ششم اين كار بايد انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.