«شل» نتايج مطالعاتي طرح توسعه 2 ميدان نفتي مشترك ايران را تحويل داد

Jahan e-Sanat - - News -

شركت انگليسي- هلندي رويال داچ شل در كمتر از هشت ماه از زمان امضاي تفاهمنامه همكاري مطالعاتي با شركت ملي نفت ايران، طرح توسعه ميدانهاي آزادگان و يادآوران را ارائه داد.به گزارش وزارت نفت، شركت شل روز گذشته طرح مطالعاتي خود را از ميادين نفتي آزادگان و يادآوران به شركت مهندسي و توسعه نفت ارائه داد.اين شركت كه پيشتر نتيجه مطالعات ميدان گازي كيش را تحويل دادهبود،روزسهشنبهنيزگزارشمربوطبهنتيجهمطالعاتميدانهاينفتيآزادگان و يادآوران را ارائه كرد.تفاهمنامه مطالعاتي ميدانهاي نفتي آزادگان، يادآوران و ميدان گازي كيش در آذرماه پارسال بين شركت ملي نفت و شركت شل به امضا رسيد.اين تفاهمنامه مطالعاتي در تاريخ۷۱ آذرماه سال۵۹ بين شركت ملي نفت ايران و شركت شل جهت مطالعه فني و تخصصي ميادين نفتي آزادگان، يادآوران و ميدان گازي كيش امضا شده است كه پيرو اين تفاهمنامه اطالعات الزم به شركت شل به منظور مطالعه اين ميادين داده شده و با برگزاري جلسات متعدد فني و مديريتي، اين شركت توانست طرح جامع مطالعاتي خود را به شركت متن ارائهكند.بديهياستپسازارزيابياينگزارشاتدرسطحشركتملينفتايران، نسبت به ادامه مذاكرات و مشاركت آن شركت در روند مناقصات اين دو ميدان تصميمگيريخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.