تعللمجلسدرحمایتازکودکانقربانی

Jahan e-Sanat - - News - زنان

اميرحسين ميراســماعيلي- همايشي با عنوان «قربانيان خاموش» و با موضوع «بررســي موارد كودكآزاري در محالت حاشيه و راهكارهاي پيشرو» روز سهشــنبه و به همت جمعيت امام علي(ع) برگزار شد. طيبه سياوشي نماينده مردم تهران در مجلس، روزبه كردوني مديركل دفتر امور آسيبهاياجتماعيوزارترفاه،حسنموسويچلك رييسانجمنمددكاراناجتماعيايران،زهرارحيمي مديرعامل جمعيت امام علي(ع) و فاطمه قاسمزاده رييس هيات مديره شبكه ياري كودكان كار و خيابان از سخنرانان همايشي بودند كه پر از حاشيههاي زير و درشت بود.

ابتدا رييــس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اشــاره به ســه مورد كودكآزاري در دو هفته اخير گفت: «حوادث بســيار تلختري در گذشته هم اتفاق افتاده اما امروز شــبكههاي اجتماعي، ما را تكان داده و مجبور شــدهايم به حوادث واكنش نشــان دهيم. كودكآزاري، پديدهاي جهانشمول اســت كه در همه كشورهاي جهان اتفاق ميافتد و در كشــور ما نيز اين پديده گاهي شدت و ضعف ميگيرد اما واقعيت تلخي اســت كه همواره بوده و بايد بپذيريم كه هيچگاه ريشــهكن نخواهد شد. بســياري از كودكآزاريها ناشي از جهل و ناداني است كه با مهارتهاي ارتباطي رابطه زيادي دارد. كودكآزاريهاي اخير مثل حادثه دردناكي كه براي آتنا اتفاق افتاد، حساسيتهاي جامعه را بيشتر كرده است. البته ما حق نداريم به دليل تخلف يك عضو، حقوق شهروندي يك خانواده را نقض كنيم. قاتالن آتنا و بنيتا هر دو داراي ســابقه محكوميت بودند بنابراين بايد مراقبت پس از خروج را براي زندانياني كه دوره حبس خود را به پايان رساندهاند، اجرايي كنيم. بايد بانك اطالعات مجرمان همانند كشورهاي توسعهيافته در دسترس همگان باشد و مجرمان را پس از آزادي بر حسب نوع جرم، وضعيت خانوادگي، اشتغال و ميزان حمايتهاي اجتماعي تحت كنترل قرار داد و يك مداخله نظاممند شكل گيرد. همين االن اگر نيــروي انتظامي تقاضاي خريد يكهزار خودروي الگانس داشته باشد، فردا در دسترساش خواهد بود اما اورژانس اجتماعي اگر تنها چند ماشين بخواهد، بايد التماس كند. دليلش اين است كه نگاه ما به مسايل صرفا سياسي است و به مسايل اجتماعي توجهي نميكنيم. حتي همين مساله آتنا و بنيتا و كيميا را هم سياسي ميبينيم نه اجتماعي!»

حســن موسويچلك با اشــاره به آنكه اليحه حمايت از حقوق كودكان از سال 78 كليد خورده تصريح كرد: «حتي اگر 30 درصد از اين اليحه در كشور اجرايي شــود، پيشروترين كشور در زمينه حقوق كودكان خواهيم بود. اين در حالي است كه ترديد و بياعتنايي مجلسيها در راستاي تصويب و بررســي اين اليحه غيرقابل درك و غيرمنطقي است. هر چه مساله كودكآزاري را قضايي كنيم، موفقيت ما در اين زمينه كمتر خواهد شــد زيرا اين مساله اجتماعي است. پيش از هشدار رهبري در خصوص آسيبهاي اجتماعي، بيشتر مسووالن و نمايندگان مجلس اين موضوع را انكار و كتمان ميكردند، رســانهها نيز آنگونه كه بايد به مساله آسيبهاي اجتماعي نپرداختند و هيچ مسوولي را در اين زمينه زير سوال نبردهاند. حوزه قانونگذاري ما در زمينه حمايت از كودكان نقصهاي فراواني دارد. چرا پدر به دليل پدر بودن حق دارد هر باليي را سر فرزند خود بياورد؟ چه كسي اين حق را به او داده است؟ ما هم معتقديم خانه، بهترين مكان و پدر و مادر بهترين افراد براي فرزندان هستند اما گاهي الزم است حضانت به صورت موقت يا حتي دائمي از والدين گرفته شــود. چرا مجلس و دستگاههاي قانونگذاري درك نميكنند كه كودك هم شهروند اســت؟ حتي اگر از همه نظر پيشرفت كنيم و به كودكان بيتوجه باشيم، به جايي نخواهيم رسيد و اين مساله امنيت ملي ما را نيز تهديد خواهد كرد. بايد مطالبهگر كودك باشيم زيرا كودكان نميتوانند صداي خود را به گوش جامعه و مسووالن برسانند. مثال ما به كودكان خود ميگوييم مســواك بزنند اما نميگوييم چطور از خود مراقبت جنسي كنند. اين در حالي است كه آموزش مراقبتهاي جنسي ارتباطي به روابط جنسي ندارد و متاسفانه طرح اين آموزشها در جامعه ما تابو بوده و هيچكس حتي در خانه نيز از آن حرفي نميزند. اگر پدرها و مادرهاي كشور ياد گرفتند كه قبل از0۱۱ به32۱ زنگ بزنند، بسياري از مسايل ما در حوزه كودكآزاري و نقض حقوق كودكان برطرف خواهد شد.»

طيبه سياوشــي، نماينده مردم تهران در ادامه اين همايش به بيان داليل تاخير مجلس در تصويب اليحه حمايت از حقوق كودكان پرداخت و بيان كرد: «متاسفانه پس از گذشت شش سال از تحويل اين اليحه توســط دولت قبل در سال 09، دو مجلس قبلي كاري نكردهاند و ما 9 ماده از اين ۱4 ماده را در كميسيون آموزش مجلس تصويب كردهايم تا به صحن علني برود. هنوز هيچيك از بندهاي اين مصوبه به تصويب نهايي نرسيده و بوروكراسي زمانبر مجلس را ميتوان از داليل عقب افتادن تصويب اين اليحه دانست. پدري كه فرزندش را به قتل ميرساند، چرا بايد تبرئه شود و ماجراي عجيب واليت مطلقه پدر بر فرزند بايد به زودي حل شود. همچنين به دنبال افزايش حداقل ســن كودكان براي ازدواج هســتيم اما تاكنون فقط توانستهايم نظر مساعد آيتاهلل مكارمشيرازي را جلب كنيم و در حال رايزني با ساير مراجع هستيم.»

پس از پايان صحبتهاي نماينده مردم تهران، سواالت زيادي در ذهن حضار به وجود آمد و خواهان پاسخگويي سياوشي بودند. اينكه چرا پس از گذشت يك سال و نيم از مجلس دهم حتي يكي از بندهاي اليحه حمايت از كودكان تصويب نشده و اين چه نوع بوروكراسي اداري است كه ميتوان لوايحي را در عرض 48 ســاعت تصويب كرد و براي تصويب چنين اليحه حياتي زمان كــم ميآورند؟ آيا اين دليل عنوانشده از سوي سياوشي، توجيه خندهداري براي عملكرد انفعالي مجلس دهم نيســت؟ اتفاق جالب هم اينكه طيبه سياوشي يك ساعت قبل از پايان همايش بهطور ناگهاني جلسه را ترك ميكند و حاضران با سوالهاي بيجواب به صندلي خالي او خيره ميشوند!

سپس نوبت به مديرعامل جمعيت امام علي(ع) رسيد تا ضمن تاكيد بر لزوم تصويب اليحه حمايت از حقوق كودكان بگويد: «از نمايندگان محترم مجلس تقاضا داريم حداقل به قيد فوريت، چند ماده از اين اليحه كه در خصوص كودكآزاري است را تصويب كنند تا افكار عمومي كه از حوادث مربوط به كودكان تا اين حد جريحهدار شده، كمي آرام بگيرند. مثال در موارد متعددي كه كودك در خانه دچار كودكآزاري شــد، پس از دوندگي فراوان ما و پيگيري قضايي مســاله، كودك را به مراكز بهزيستي ميدهيم اما فــرداي آن روز خانواده آن كودك به مراكز قضايي مراجعه ميكنند و كودك خود را بازپس ميگيرند. در اين سالهايي كه اليحه حمايت از حقوق كودك در مجلس شــوراي اسالمي خاك ميخورد، ديده شده كه برخي از نمايندگان به طور فردي نسبت به مساله كودك دغدغهمند بودهاند اما آنچه مشخص است، اين است كه مجلس به وظيفه خود در اين حوزه عمل نميكند و ما هنوز به دو قانون ابتدايي براي مصونيت كودك در برابر خشونت نيازمنديم. متاسفانه بخش عمدهاي از دستگاههاي كشور حق كودكان را ناديــده ميگيرند و حتي در تبليغات انتخاباتي نامزدهاي رياستجمهوري نيز هيچيك از آنها به حقوق كودكان نپرداختند زيرا هنوز اين اولويت و دغدغه نسبت به حقوق كودك در كشور به وجود نيامده است. بررسي و تصويب اليحه حمايت از كودكان را با وجود تمام فجايعي كه شــاهدش هستيم، به خاطر يك اليحه مربوط به مواد مخدر و كاهش مجازاتها به تعويق مياندازند و اين مساله خيلي عجيب است زيرا بسياري از كودكآزاريها در جامعه با اعتياد رابطه تنگاتنگي دارد.

زهرا رحيمي با اشاره به تاثيرگذاري شديد مواد مخدر صنعتي روي افزايش آسيبهاي اجتماعي تصريح كرد: حدودا از ســال ۱380 كه شاهد ورود مخدرهاي صنعتي به ويژه شيشه و كراك در كشور بوديم، نوع كودكآزاريها تغيير كرد و خشونتها تشديد شد. همچنين در سيســتم گزارشدهي كودكآزاري نيز ضعفهاي زيــادي وجود دارد و اين ضعفهــا در مناطق محرومتر و نيازمندتر كه كودكآزاريهاي بيشتري را هم تجربه ميكنند، شدت ميگيرد. مثال در مورد فاجعه قتل بنيتا اگر غفلت نيروي انتظامي تاييد شود و طبق ادعاي يكي از متهمان مساله به نيروي انتظامي گزارش شده و آنها كاري نكردهاند، پس اين غفلت آنها باعث چنين فاجعهاي شده اســت و اين مساله براي ما بسيار دردناكتر خواهد شــد. آموزشوپرورش و سازمان بهزيستي دو نهاد مرتبط و سهيم در حوزه كودكان

معاون امور زنــان رييسجمهور در نشســت خبري خود درخصوص وضعيت حضور زنان در كابينه دوازدهم گفت: تعداد زنان در كابينه كم نشده است. ســه زن در كابينه در جايگاه معاونت رييسجمهــور حضور دارند البته نــه در جايگاههايي كه بودند و جابهجاييهايي صورت گرفته است.

شهيندخت موالوردي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه بــه عملكرد خود در دولت در حوزه معاونت زنان چه نمرهاي ميدهيد، گفت: از خودم كه نبايد بپرسيد اين سوال را جامعه بايد پاسخ دهد.

او دربــاره اينكه با فضاســازي رســانهاي كه طي هفته اخير براي حضور شــما در دولت شكل گرفت، موافق هستيد و مطالبات به صورت درست منتقل شــده است يا خير؟ گفت: اگر منشأ آن خود ما باشيم كه مخالفم. در حاليكه اين فضاسازي بــدون هماهنگي بــود و ميتوانيم هستند اما همواره از كمبود بودجه شكايت دارند. سوال مهمي كه اينجا مطرح ميشود، اين است كه درآمد ساالنه كشور از فروش نفت و صنايع ديگر در چه حوزهاي هزينه ميشود كه از هزينه براي حمايت از كودكان مهمتر است؟ بارها شده براي نجات جان فرزند از دست پدر معتادش در پاكدشت تهران با اورژانس اجتماعي تماس گرفتيم اما اين جواب را گرفتيم كه اورژانسي براي آن منطقه وجود ندارد و كسي نبوده كه به داد خانوادهها برسد. هيچ حمايتي از كودكي كه آزارجنسي ديده، نميشود، او به مدرسه ما ميآيد و ساير بچهها را اذيت و آزارجنسي ميكند چون ميخواهد انتقام پدرش را از همكالسيهايش بگيرد و عقده روحي خود را تخليه كند. متاسفانه هيچ قانوني براي حمايت از بچهها در مقابل پدر و مادر متجاوز و بيمار وجود ندارد و به طور مثال در نمونهاي، يك قاضي حكم به اين داده بود كه بهتر است كودك آسيبديده با پدر متجاوزش زندگي كند و بهزيســتي صالحيت سرپرســتي را ندارد! حق كودك ما اين نيست كه مانند بنيتا در گرماي سوزان يك ماشين، گرسنه و تشنه بماند و از گرما جان بدهد. حق كودكان ما اين نيست كه عمرشان را در كوچهها و خيابانهاي شــهر با فالفروشي و گلفروشي بسوزانند...»

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران هم از تعداد كم مراكز مداخله در بحران گفت و اينكه اين مراكز پاســخگوي نياز مردم پايتخت نيســتند. احمد خاكي تصريح كرد: «براســاس تحقيقات انجامشده در كشور ايران سه نوع زندگي و خانــواده داريم. زندگــي ۵2 درصد خانوادههاي ايراني بهشتي توصيف شده، يعني موفق و همراه يكديگر هستند. اين در حالي است كه 0۵ درصد خانوادههاي ايراني زندگي برزخي و بينابيني داشته، يعني برخي از اعضاي خانواده همراه و موفق بوده و برخي ديگر نيز احساس سركوبشدگي و ناموفقي دارند. در اين ميان زندگي ۵2 درصد خانوادههاي ايراني كامال جهنمي بوده و افراد خانواده ميخواهند سر به تن يكديگر نباشد. به اين ترتيب ۵7 درصد خانوادههاي ايراني خاستگاه آسيبهاي اجتماعي هستند، يعني يا آسيبديده هستند يا در معرض آسيب قرار دارند كه براي خروج از اين مساله بايد به دنبال ايجاد خانوادههاي با ثبات در كشور باشيم. بايدبگويمشهرتهرانباتماماخبارنگرانكنندهايكه از آن به گوش ميرسد، هشتمين شهر از نظر تعداد موارد كودكآزاري است و شهرهايي در كشور هستند كه هيچ سازمان مردمنهاد يا اورژانس اجتماعي در آنها وجود ندارد و وضعيت بسيار وخيمتر است. ۵6 درصد كودكان كار، اتباع كشورهاي ديگر بوده و تنها بگوييــم كــه كاركرد شــبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي است كه دارد خود را نشان ميدهد.

معاون امور زنــان رييسجمهور در پاســخ به اينكــه اين مطالبات به رييسجمهور منتقل شده است، بيان كرد: فكر ميكنم منتقل شده است.

او درباره اينكه چرا سهميه حضور زنــان در دولت دوازدهم كم و حضور وزير زن منتفي شــده اســت، گفت: زنان سهميه خاصي نداشتند كه حتما اين تعــداد زن بايد در كابينه حضور داشته باشند از اين به بعد مصوبهاي را كه شــوراي عالي اداري داشته بايد به اجرا درآورديم تا بتوانيم به درصد خاصي برسيم.

موالوردي تاكيد كرد: تا آنجايي كه ميدانم وضعيت موجود حفظ شده و سه معاون رييسجمهور زن هستند.

او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ۵3 درصد آنها ايراني هستند. اين در حالي است كه امكاناتبهزيستيپاسخگويايناتباعنيستوحتما بايد قوه قضاييه و وزارت كشور در اين مورد مداخله كرده و راهكاري ارائه دهند.»

فاطمه قاســمزاده، رييس هيات مديره شبكه ياري كودكان كار و خيابان در ادامه اين نشســت با بيان آنكه فقر فرهنگي و اقتصادي دو عامل مهم در ايجاد كودكآزاري اســت، افزود: «در راستاي كاهش كــودكآزاري و رهايي از وضعيت كنوني بايد برنامههايي كه در مراحل باالتر ساختار جامعه قــرار دارند و در واقع در اختيار دولت هســتند را همچون برنامههاي كاهش فقر و افزايش آموزش به كودك و خانواده در دستور كار خود قرار دهيم. آموزشوپــرورش نبايد وظيفه خود را تنها به ارائه آموزشهاي تحصيلي به كودكان محدود كند. در آموزشوپرورش و مدارس ما حقوق كودك، مهارت زندگي، كنترل خشم و همچنين خودمراقبتهاي جنسي به كودكان آموزش داده نميشود و حاصل آن همين وضعيتي است كه امروز شاهدش هستيم. وقتي كودك خود در كودكي تجربه كودكآزاري داشته باشد و به آن رسيدگي نشود، ممكن است در بزرگسالي اقدام به كودكآزاري كند. همانطور كه آن قاتل معروف (بيجه) خود قرباني كودكآزاري بود و تعداد زيادي كودك را هم مورد تجاوز قرار داد. خفاش شب نيز در۱۱ سالگي مورد كودكآزاري قرار گرفته بود و در بزرگسالي به انتقام برخاست. نگذاريم زخمهاي افراد تا حدي عميق شود كه منجر به بروز جرم و جرائم شود. ايجاد بانك اطالعاتي مجرمان بسيار موثر است اما براي كنترل كودكآزاري چندان تاثيرگذار نخواهد بود، بلكه براي كنترل اين پديده بايد بر كاهش فقر فرهنگي و اقتصادي در جامعه تالش كرده و آنها را انكار نكنيم. نظام آموزشــي و آموزشوپرورش ما نيز همواره آسيبرسان بوده است و ما داراي كودكآزاري ساختاري در آموزشوپرورش هستيم.»

در پايان نوبت به مديركل دفتر امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه رسيد تا با بيان آنكه 67 درصد محكومان آزاد شده سه سال پس از آزادي به دليل ارتكاب مجدد جــرم به زندان برميگردند، بگويد: براســاس آمارهاي كشــور ما هم حدود 46 تا 0۵ درصد از محكومان پس از چند سال به دليل تكرار جرائم مجددا به زندان بازميگردند.

روزبه كردوني ادامه داد: «آموزش جنســي به كودكان و همچنين آموزش به والدين بسيار اهميت دارد. در فجايــع ســالهاي اخير همچون خفاش شــب، بيجه و همچنين دو حادثه اخير، مجرمان همگي سابقه محكوميت داشته و پس از طي دوره محكوميت آزاد شده بودند. به اين ترتيب همگي آنها سوءسابقهداشتند.برايمقابلهباآسيبهاياجتماعي و مســايلي همچون كودكآزاري در دنيا تدابيري انديشيده شــده است. براي مثال در آمريكا محل سكونت متجاوزان جنسي اعالم عمومي ميشود تا همه از آن مطلع باشند و اين افراد در صورت تغيير محل سكونت خود و عدم اطالعرساني تا 30 سال به زندان محكوم خواهند شد. حاال نيز خون به ناحق ريخته شده آتنا و بنيتا بايد منجر به همدلي ملي شود و سيستم قضايي و امنيتي كشور بايد براي رصد محكومان خطرناك برنامه مدون ارائه دهند.»

اين همايش نيز با طرح انتقادها و افشاگريهايي به پايان رســيد و آنچه براي خبرنگاران و فعاالن حوزههــاي اجتماعي همچنان مبهم مانده، دليل چشمپوشــي دولت، مجلس و ساير دستگاههاي تاثيرگذار بر روي دفاع از حقوق كودكان آسيبديده و بيگناه است. الزاماتي كه موجب شده بعد از تجربه دولت دهم نميتوانيم وزير زن داشته باشيم چيســت، گفت: در اين مورد صحبتي نشده است.

معاون امور زنــان رييسجمهور نقلقول منتسب به خود را مبني بر اينكه اختيارات معاونت زنان كم است را رد كرد و گفت: اينكه بيان شده معاونت زنان تشريفاتي است، نميدانم از كجا در آوردند. آنجا يك جايگاه ستادي و به عنوان معاون رييسجمهور جايگاه سياستگذاريداشتكهشاملراهبري، پايش و نظارت است.

او عنــوان كرد: نبايــد انتظار كار وزارتخانه را از معاونت امور زنان داشت كه متاســفانه خيليها اين انتظار را داشــتند و به اين دليل منتقد بودند كه چرا معاونت بــراي بيكاري زنان كاري انجام نداده اســت يا براي زنان كارتنخــواب كاري نكــرده درحالي كه اين امور متوليــان خاص خود را دارند و ما وظيفهمان حساسسازي و پيگيري وظايف ذاتي و هماهنگي بين دستگاهي بود.

موالورديدربارهاينكهكمپينيعليه شما در توئيتر راه افتاد، فكر ميكنيد در معادالت دولت به نفعتان بود يا اگر راه نميافتاد بهتر بود، بيان كرد: من تا ظهر در جريان نبودم و خارج از تهران بودم، بعد هم كه متوجه شدم بيانيهاي دادم كه خاتمه پيدا كند و در مورد ارزيابي آن مبنــي بر اينكه به نفع و ضرر بود قضاوتش زود اســت. بايد صبر كنيم ببينيم چه اتفاقي ميافتد.

معاون امور زنان رييسجمهور در پاسخ به اينكه در كابينه حضور داريد، بيان كرد: كمــي صبر كنيد متوجه ميشويد. موالوردي درباره اينكه آيا استاندار زن هم داريم، گفت: آنها در مرحله بعد از كابينه قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.