رعايت حقوق شهروندي از سوی دولت خواسته مهم مردم

Jahan e-Sanat - - News -

«جهانصنعت»- مديركل امور بانوان و خانواده اســتانداري تهران با اشاره به ضرورتهاي زندگي شهري كه شهروندان را با نظامهاي اداري گاه پيچيده درگير ميكند، گفت: رعايت حقوق شهروندي در نظام اداري يكي از مهمترين زيرشاخههاي منشور حقوق شهروندي بود كه مصوبه 9۱ مادهاي آن توسط شوراي عالي اداري اسفندماه سال گذشته ابالغ شد.

ثريا شارقي بند «يك» ماده »۱8« ايــن مصوبه را توضيــح داد و افزود: مسووليت هدايت، راهبري، پيگيري و نظارت بر اجرا در سطح استان موضوع اصلي ماده »۱8« اين مصوبه است كه مسووليت آن به عهده استاندار بوده و رفــع تبعيض و ايجــاد نظام اداري كارآمد را دنبال ميكند. وي ادامه داد: طبق بند »4« ماده »۱8« استانداران موظفندگزارشهايتحليلي-تفصيلي خــود را در خصوص نحوه اجراي اين مصوبه به صورت دورهاي به ســازمان اداري- اســتخدامي ارسال كنند كه اين گزارشها ساالنه به رييسجمهور و هيات وزيران ارائه ميشود.

مديــركل امور بانــوان و خانواده استانداري تهران ضمن ابراز خرسندي از برگزاري كنگره بينالمللي حقوق ايران تصريح كرد: اســتانداري تهران در راستاي گسترش فرهنگ حقوق شهروندي تالش گستردهاي ميكند تا با ارائه مقاالت علمي، تخصصي به تحليل و واكاوي اين موضوع در سطح استاني و حتي كشوري بپردازد و بتواند تاثيراتمثبتيدرمسايلحقوقيكشور داشــته باشد. وي تاكيد كرد: رعايت حقوق شهروندي خواسته مهم مردم شريف و انقالبي ايران است بنابراين تمام مديران اســتاني و دستگاههاي اجرايي بايد بيش از گذشــته نسبت به تكريم مردم به عنوان صاحبان حق اهتمام ورزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.