تشديد گردوغبار در منطقه با بهرهبرداري از ۵۱ سد بزرگ تركيه

Jahan e-Sanat - - News -

رييس سازمان محيطزيست گفت: تركيه در حال بهرهبرداري از ۵۱ ســد بزرگ بر رودهاي جاري در عراق و سوريه بهمنظور ذخيرهسازي يكصد ميليارد مترمكعب آب است كه اين كار عراق و سوريه را خشك و پديده گردوغبار را در منطقه تشديد ميكند.

معصومه ابتــكار در اين زمينه اظهار كرد: با پيگيري ايران، موضوع گردوغبار به عنوان يك مساله جهاني در سازمان ملل مطرح شد و راههاي مبارزه با اين پديده در دستور كار محققان و دانشمندان جهان قرار گرفت. رييس سازمان محيطزيست تصريح كرد: با تبديل پديده گردوغبار به يك مساله بينالمللي مشخص شد كه اين پديده در حال گسترش در دنياست به طوري كه گردوغبار بخشهايي از آفريقا و چين را هم درگير كرده است. وي تاكيد كرد: تركيه در حال بهرهبرداري از ۵۱ سد بزرگ بر رودهاي جاري در عراق و سوريه به منظور ذخيرهسازي يكصد ميليارد مترمكعب آب است كه با اين كار عراق و سوريه را خشك كرده و پديده گردوغبار را در منطقه تشديد ميكند. از سويي ديگر، عربستان نه تنها به مسووليتهاي خود در اين زمينه عمل نكرده بلكه هيچ برنامهاي هم براي مبارزه با كانونهاي گردوغبار شناسايي شده در اين كشور نداشته و در اين خصوص همكاري نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.