پيدا شدن سر بريده يك زن و مرد درمحلهشيخبهاييتهران

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- كشف سر يك زن و مرد در تهران، تيم جنايي را در برابر معماي پيچيدهاي قرار داد. صبح چهارشــنبه فــردي در تماس با پليس از وجود بستهايمشكوككنارخيابانشيخبهاييخبرداد.باحضورمامورانكالنتري يوسفآباد و بررسي نايلون مشكي رنگ سر يك زن كشف شد. در ادامه به فاصله كمي از سر كشف شده ماموران متوجه وجود نايلوني ديگر شده و در بررسي آن متوجه شدند داخل نايلون سر سوخته يك مرد قرار دارد. با توجه بهحساسيتموضوعبالفاصلهتيمبررسيصحنهجرمپليسآگاهيتهرانو سجاد منافيآذر بازپرس جنايي در محل حاضر شدند.

بررسيهاياوليهنشانميدادسرهايكشفشدهمتعلقبهيكزنومرد جوان است و باقي اجساد آنها در محل نيست. با بررسي صحنه كشف جسد، تيمهاي ويژه اداره قتل دهم، تحقيقاتشان را براي يافتن ساير اعضاي بدن مقتوالن و شناسايي هويت آنها آغاز كردند. ماموران احتمال ميدهند قاتل يا قاتالن پس از ارتكاب جنايت و مثله كردن اجساد، تكههاي مختلف بدن اين زن و مرد را در نقاط مختلف تهران رها كرده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.