۲ گزينه نهايي شهرداري تهران امروز مشخص ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

منتخب شوراي شهر پنجم گفت: دو گزينه نهايي شهرداري تهران عصر امروزانتخابميشوند.حسنخليلآباديگفت:نامزدهايشهرداريچهارشنبه وپنجشنبهدرجلسهعلنيبرنامههايشانراارائهميدهندامامحمدعلينجفي عنوان كرده روز شنبه برنامههاي خود را ارائه خواهد داد. گفتني است هر عضو شوراي شهر حق راي به دو نفر را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.