حمله برانكو به ديوار يحيي

Jahan e-Sanat - - News -

هفته دوم فصل هفدهم ليگ برتر فوتبال، امروز و فردا پيگيري ميشود. در روز اول اين بازيها چهار ديدار برگزار ميشــود كه در مهمترين ديدار، تراكتورسازي ميزبان پرسپوليس است.

دو تيم شروعي متفاوت داشتند؛ تراكتورسازي كه مجبور به اســتفاده از بازيكنان جوان اســت در اهواز يك- صفر مغلوب استقالل خوزستان شد. محروميت از گرفتن بازيكن در گام اول كار دست يحيي گلمحمدي داد و اشــتباه دروازهبان بيتجربــه اين تيم در دقيقه ۰۹ باخــت اول را رقم زد. در آن ســوي ميدان برانكو ايوانكوويچ ليگ را با يك برد مقتدرانه شروع كرد. تيم باثبات پرسپوليس اين فصل هم مدعي اصلي قهرماني است. با اين وجود بعيد است كه پرسپوليس كار سادهاي در تبريز داشته باشد.

تراكتورســازي در همان بازي اول نشــان داد تيم خطرناكي اســت و تنها درخشــش فوقالعاده وحيد شيخويسي دروازهبان استقالل خوزستان مانع پيروزي تيم تبريزي شــد. از طرفي تيم جوان تراكتورســازي بمبانگيزه است، آنها چشم به حمايت هواداران در اولين بازي خانگي فصل دارند. بازي امروز را ميتوان سختترين بازي پرسپوليس در پنج هفته ابتدايي ليگ دانست كه با نتيجه گرفتن در اين بازي ميتواند يك بار ديگر برتري خود را به فوتبال ايران ديكته كند.

پرسپوليس براي بازي غايباني هم دارد. علي عليپور محروم است. سيدجالل حسيني هم هنوز كامال آماده نشده و در تركيب اصلي قرار نخواهد گرفت. پرسپوليس با تركيبي شبيه بازي اول به ميدان خواهد رفت. احتمال حضور كمــال كاميابينيا در تركيب اصلي وجود دارد. مطمئنا اينبار فرصت بيشتري به گادوين منشا خواهد رسيد. دست گلمحمدي براي تغييرات بسته است. او بايد با همان نفرات قبلي ادامه دهد. مشــكل اصلي در خط دفاعي و دروازه است. عارف آقاسي مدافع مصدوم تراكتورسازي هنوز آماده بازي نشده است.

گلمحمدي يكي از مربياني است كه برانكو موفق به شكست آن نشده است. يحيي تاكنون در سه تقابل خود با برانكو (دو بازي در ليگ و يك بازي جام حذفي) تسليم مربي كروات نشده و دو برد و يك تساوي كسب كرده است.

هر دو مربــي آمار خوبي مقابل حريــف دارند. در رقابتهاي ليگ برتر، گلمحمدي با سه تيم صباي قم، نفت تهران و ذوبآهن مقابل پرسپوليس قرار گرفته و سه برد، يك مساوي و دو باخت حاصل كار او بوده است. گلمحمدي دوبار هم در جام حذفي پرسپوليس را حذف كرد. برانكو هم از چهار بازي با تراكتورسازي دو برد و دو مساوي به دست آورده است.

در تاريــخ رقابتهاي ليگ برتر، تراكتورســازي و پرســپوليس ۸۱ بار به مصاف هم رفتهاند كه حاصل آن هشــت برد براي تبريزيهــا و هفت پيروزي براي سرخپوشان تهران بوده، سه تقابل دو تيم هم با تساوي به پايان رسيده است. در اين ديدارها تراكتورسازي ۹۱ بار دروازه پرسپوليس را باز كرده و پرسپوليس هم ۶۱ گل به تراكتور زده است. سايپا- صنعت نفت آبادان هر دو تيم هفته نخست مقابل تيمهاي پرافتخار ليگ برتر قرار گرفتند. سايپا مقابل سپاهان توانست يك امتياز ارزشمند خارج از خانه را كسب كند. آنها در حالي در اين ديدار به تساوي يك- يك رسيدند كه با گل مهدي ترابي در دقايق پاياني پيش افتادند اما بالفاصله گل تساوي را دريافت كردند تا در ديداري كه ضعيفتر از حريفشان ظاهر شــدند به اين يك امتياز بسنده كنند. اين ديدار حواشي خاص خودش را داشت؛ علي دايي پس از پايان اين ديدار و در نشست خبري با خبرنگاران درگيري لفظي پيدا كرد و با ناراحتي نشست را ترك كرد.

در طرف مقابل، صنعت نفتي قرار دارد كه امسال ديگر نميخواهد فقط براي بقا بجنگد و با يارگيري مناسبي كه داشت، استقالل پرستاره را با يك گل شكست داد. البته اين هفته يك تفاوت نسبت به هفته گذشته وجود دارد؛ آبادانيها بايد در خانه سايپا به ميدان بروند و ديگر از حمايت تماشاگرانشان برخوردار نيستند. فوالد- نفت تهران هر دو تيم هفته اول را در تهران به سر بردند اما يكي پيروز از ميدان خارج شــد و ديگري بازنده. فوالد برابر پرسپوليس حرفي براي گفتن نداشت و با دو گل مغلوب اين تيم شد اما نفت تهران در شرايطيكه تا چند ساعت قبل از بازي مشخص نبود ميتواند از بازيكنان جديدش اســتفاده كند يا نه، در بازگشتي رويايي سپيدرود را با نتيجه دو- يك شكســت داد. آنها در اين ديدار با يك گل عقب بودند كه ظرف دو دقيقه با درخشش عيسي آلكثير، دو گل به ثمر رساندند تا سه امتياز ارزشمند را كسب كنند. فوالد و نفت، اين هفته در گرماي خوزستان به مصاف هم ميروند و احتماال نفتيها كه بدنســازي خوبي را پشتســر نگذاشتهاند در اين ديدار به مشكل برميخورند. شايد اولين شكست نفت و نخستين پيروزي فوالد در اين ديدار رقم بخورد. سپيدرود-سياهجامگان اين هفته از پرشورهاي گيالني در ليگ برتر رونمايي ميشود. سپيدرود هفته نخست را نااميدكننده پشتسر گذاشت و با اشتباهات فاحش مدافعان و دروازهبانش در مقابلنفتمغلوبشد.آنهااينهفتهاينشانسرادارندكه مقابلتماشاگرانپرشورشاناولينپيروزيليگبرتريشان را كسب كنند. علي نظرمحمدي بايد تيمش را به مصاف سياهجامگانيبفرستدكهاكبرميثاقيانباتجربهروينيمكت آنقراردارد.سياهجامگاندرهفتهنخستتوانستبانتيجه دو- دو ذوبآهن قلعهنويي را متوقف كند. بايد ديد تقابل اين دو مربي در نهايت به كجا ميرسد. ساير ديدارها فردا به شرح زير برگزار ميشود: ذوبآهن-گسترشفوالد ۰3:۰2 استقالل-استقاللخوزستان ۰۰:۱2 پارسجنوبيجم-پيكان ۰۰:۱2 پديده-سپاهان ۰۰:۱2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.