در گردهمایی هنرمندان موسیقی صورت گرفت؛

Jahan e-Sanat - - News -

تعــدادی از هنرمندان موســیقی در اعتــراض به لغو کنسرتها با حضور در خانه موسیقی با امضای نامهای خطاب به رییسجمهور مطالبات خود را بیان کردند.

تعــدادی از هنرمندان موســیقی در اعتــراض به لغو کنسرتها با حضور در خانه موسیقی نسبت به ماجرای لغو کنسرتهای اخیر موسیقی واکنش نشان دادند.

در گردهمایی بزرگ اهالی موســیقی در اعتراض به لغو کنســرتها که در خانه موســیقی در حال برگزاری است، نامهای خطاب به دکتر حســن روحانــی رییسجمهور به امضا میرســد که مطالبات اهالی موســیقی کشور در آن بیان میشود. متن این نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران با ســالم، احتراما همانگونه که اســتحضار دارید بخش عمدهای از جامعه فرهنگی هنری ایران تحت فشار و ظلمی مضاعف قرار گرفته و روز به روز سرمایههای مادی و معنوی آنها تحلیل میرود. لغو غیر قانونی کنسرتها در سالیان اخیر و اوجگیری این بلیه در زمان دولت یازدهم جانهای شیرین را به لب رسانده و متاسفانه فریاد و فغان اهالی هنر موسیقی هم راه به جایی نمیبرد. جناب آقای رییسجمهور برپایی کنسرت همانند ساختن بنایی رفیع و توسط یک گروه چند ده نفره صورت میپذیرد که لغو آن را میتوان به تخریب ساختمانی آماده سکونت تشبیه کرد! قانونگذار برای فرد یا افرادی که ساختمانی را تخریب میکنند مجازات و تاوانی در نظر نگرفته است؟

بنایی را که پس از اخذ مجوزهای الزم و با خون دلهای بسیار ساخته میشود میتوان خراب کرد و بدون عواقب و هیچگونه پرداخت خسارت کنار نشست و نظاره کرد؟

آقای دکتر روحانی شــما از بدو قبول مسوولیت خطیر ریاستجمهوری خوشبختانه از حقوق شهروندی سخن به میان آوردید و از لزوم بهرهمندی و دفاع تمامی شــهروندان از حقوق حقه خودشــان صحبت کردید ... طرح آن مساله دلگرمی و امیدواری بســیاری به ویژه در بین فعاالن حوزه موسیقی پدید آورد. حال سوال اینجاست: آیا لغو کنسرتهای قانونی مصداق بارز ضایع کردن حقوق شهروندی هنرمندان نیست؟ چه کسی پاسخگوی تضییع حقوق بر باد رفته این عزیزان است؟

جنــاب آقای روحانی اکثریت قابــل توجه مردم ایران و بــه ویژه اکثریت قاطع اهالی فرهنــگ... و هنرمندان ایران در انتخابــات به جنابعالی رای دادند چراکه به راه و دیدگاه فرهنگی شما باور داشتند و شما مشاهده کردید و دیدید که چگونه قاطبه هنرمندان در صحنه حاضر شدند و جانانه از انتخاب شما به عنوان رییسجمهور حمایت کردند و اینک این هنرمندان پاکباخته نیازمند حمایت شما هستند.

هنرمندان و اهالی موسیقی هیچگاه افزونطلب نبوده و نیستند، آنها مطالبه زیادی ندارند؛ هنرمندان عرصه موسیقی فقط میخواهند موانع فعالیت قانونیشان برچیده شود، آیا این خواسته زیادی است!؟

هنرمندان و اعضای خانه موسیقی خواستههای به حق خود را به این شرح اعالم میدارد:

۱- در آســتانه تشــکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان موســیقی تقاضا داریم برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فردی آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان را که دلســوز فرهنگ و هنر ملی ایران باشد انتخاب نمایید تا به تبع آن، مدیران کل ارشــاد در شهرها و استانهای کشور به سادگی و به سرعت تســلیم گروههای فشار و مخالفان فرهنگ و هنر نشوند.

-2 دولت باید پشــتوانه محکمی برای مجوزهای صادره خود باشد و پس از صدور مجوز برای کنسرتها یا هر برنامه دیگری تا پایان، پای کار بوده و از کیان و حرمت مجوزهای صادر شده دفاع نماید.

۳- در صورت لغو هر برنامه مجوزدار دولت باید سازوکار جبران خسارت و پرداخت تمام و کمال غرامتها را در نظر بگیرد تا از این پس هیچ هنرمندی متضرر رفتار غیرقانونی و اعمال سلیقه شخصی افراد نشود.

-4 دولت باید به طور شفاف و روشن پشت پرده گروههای فشار و عواملی را که موجب لغو کنسرتها میشوند، اعالم و نســبت به محکوم کردن آنها در حمایــت از هنرمندان اقدام نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.