اسناد سعدآباد و نیاوران در اختیار میراث فرهنگی است

Jahan e-Sanat - - News -

«اسناد مالکیت مجموعههای سعدآباد و نیاوران به صورت کلی در اختیار سازمان میراثفرهنگی است. بنیاد مستضعفان فقط اسناد تعدادی از پالکهای سعدآباد و نیاوران را در اختیار دارد.»حدود ۰۱ ســال قبل صحبتهایی درباره مالکیت بنیاد مستضعفان بر نیاوران و سعدآباد مطرح و حتی پیگیریهایی نیز انجام شد تا اوایل سال 2۹ که بار دیگر سر صحبت در این زمینه باز و جلسات دادگاهی نیز برگزار شد اما با مسکوت ماندن ماجرا، به نظر میرسید بار دیگر پرونده بدون نتیجه به حال خود رها شده است تا اینکه از حدود پنج ماه قبل بار دیگر خبرهایی از تالشهای مجدد بنیاد مستضعفان برای گرفتن حق مالکیت دو مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران و سعدآباد منتشر شد.

واکنشهایی که پس از انتشار این خبر به وجود آمد، از معاون میراث فرهنگی تا معماران و دیگر مسووالن حوزه شهری و حتی معاونت ریاست جمهوری، همگی تا امروز یک پاسخ داشتهاند: «بنیاد مســتضعفان نمیتواند ادعای مالکیت کاخها را داشته باشــد.»این در حالی است که اولین و آخرین واکنش از سوی بنیاد مستضعفان نسبت به این خبرها در طول پنج ماه گذشته ۳2 فروردین امسال رخ داد. در این واکنش بنیاد مستضعفان که خود را مالک بیچون و چرای این دو مجموعه تاریخی میداند، آمده اســت: «موضوع مالکیت کاخهای نیاوران و سعدآباد در قوه قضاییه (هیات رســیدگی به پروندههای موضوع اصل ۹4 قانون اساســی) در حال رســیدگی است و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کماکان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی میداند.»علی نقیزادهمحجوب، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد این قضیه تاکید کرد: اسناد مالکیت سازمان میراثفرهنگی برای مجموعههای ســعدآباد و نیاوران به قوت خود باقی است و تا زمان اعالمنظر قطعی دادگاه، اظهارنظرها وجه حقوقی ندارد.

او گفت: اســناد مالکیت مجموعههای ســعدآباد و نیاوران بهصورت کلی در اختیار سازمان میراثفرهنگی است و بنیاد مستضعفانبراساسحکمیکهقطعیتآنهنوزمشخصنیست، اقدام به گرفتن سند معارض (همعرض) برای این دو مجموعه فرهنگی و تاریخی کرده است.

نقیزاده محجوب بیان کرد: البته همین سند معارض هم برای تمام بخشهای این دو مجموعه تاریخی نیســت و بنیاد مستضعفان فقط اسناد تعدادی از پالکهای سعدآباد و نیاوران را در اختیار دارد.او ادامه داد: بنیاد مستضعفان این اسناد را بر اســاس حکمی که در دادگاه اصل ۹4 در سال 2۹ صادر شده، گرفته است، در این حکم اجازه صدور اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای بنیاد مستضعفان اعالم شده است اما حکم این دادگاه قطعی نبوده و سازمان میراثفرهنگی تقاضای بررسی و تجدید نظر داشته است بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، اسناد مالکیت این دو مجموعه تاریخی برای هر دستگاه و نهاد دیگر و اظهارنظر در این خصوص وجه قانونی ندارد.

نقیزادهمحجوب با اشــاره به سابقه تاریخی اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای سازمان میراثفرهنگی، اظهار کرد: در ســال 4۶ سند مالکیت این دو مجموعه تاریخی بهنام دولت و برای بهرهبرداری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی صادر شد و در ســال 4۸ سند تجمیعی ســعدآباد و نیاوران به سازمان میراثفرهنگی داده شد.

او ادامه داد: با توجه به این ســابقه تاریخی، اسناد مالکیت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مقدم بر اسناد بنیاد مستضعفان است و گستره تمام این دو مجموعه را نیز دربر میگیرد.تا امروز بنیاد مستضعفان در قبال دیگر اظهارنظرهای ســازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مالکیت دو مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران و ســعدآباد سکوت اختیار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.