حاال وقت دست دادن بود؟!

Jahan e-Sanat - - News -

هومنجعفری-بادرنظرگرفتناینکهآقای محمدجواد ظریف در مالقات با وزیر امور خارجه عربستان، برخالف تصورات عمومی دو تا چک نخواباند زیر گوش اوشان، جمعی از شهروندان همیشــه در صحنه در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان صعنت» از این اقدام بیشــرمانه انتقاد کردند که در زیر متنش را با هم میخوانیم.

یک جــوان بیکار: به نظرم کار آقای ظریف اصال خوب نبود. من اگر بودم میخواباندم توی گوش آقای جبیر، بعد با کفگرگی و زیر زانو و لگد، بالیی سرش میآوردم که به گربه محلشان بگوید شاباجیخانوم! به نظرم این کاری که آقای ظریف کرد، حتی بدتر از دست دادن با جان کری نامرد بود. حاال آنجا خارج بود، خارجیها جمع بودند در موردمان فکر اشتباه میکردند اما اینجا همهشان مثل خودمان بودند. شرط میبندم آقای ظریف چک اول را میزد کل مجلس همدیگر را میزدند! بعد هم دعوای بعد از رفاقت یک ارزش دیگری دارد.

یکخانومخانهدار:متاسفانهوقتیاینصحنهپخششد،ندیدم و فرزندم این صحنه را دید. از آن لحظه به بعد مدام دارد به پدرش میگوید: بابا ظریف با جبیر دست داد، تو چرا نمیری با همسایه طبقهباالییآشتیکنی!متاسفانههمینحرفهاباعثشدشوهرم دوبارهباهمسایهباالییدعوایششودواالنهمکالنتریاست.آقای ظریف! چرا بساط و کانون گرم خانوادهها را به هم میزنی؟ پاتو از زندگیخانوادگیمابکشبیرون!

یک خانم خیلی فمینیست: متاسفم که آقای ظریف که ادعا میکند به جریان اعتدالی تعلق دارد این طوری با وزیر امور خارجه کشوری دست میدهد که در آن کشور خانمها حتی نمیتوانند رانندگی کنند! این حرکت آقای ظریف در به رسمیت شناختن ظلم و جور مردانه، خنجری بود بر دل چند ده میلیون زن بیدار ایرانی که با رایهای خود در انتخابات، آقای روحانی را به ســمت ریاست جمهوری رساندند اما هم در انتخاب کابینه، هم در ورود زنان به ورزشگاه آزادی و حاال هم در به رسمیت شناختن خشونت مردســاالرانه، خیری از همین دولت اعتدالی ندیدند! من از کلیه خانمهای ایرانی میخواهم که دیگر در خانهها نه غذا درست کنند و نه ظرف بشورند. سر کار هم نروید. بمانید خانه سریال ترکی نگاه کنید تا مردها آدم شوند. دوبار که از بیرون غذا بگیرند و لباسها را بدهند بیرون برای شستن آدم میشوند.

یک مقام اصولگرا: االن سوال ما از آقای ظریف این است که «کی لباساتوازپشت...»ببخشیداینتکهباترانهیکخوانندهارزشیقاطی شد.ماازآقایظریفدیگرهیچانتظارینداریم.اینطوریکهایشان دارند همه سنگرها را تقدیم دشمن میکنند دیگر چه کشکی چه پشمی؟چهسالمیچهعلیکی؟االنآنقدرعصبانیهستمکهاصال نمیتوانم حرف بزنم. لطفا «بذارین تو حال خودم باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.