ساعتها

Jahan e-Sanat - - News -

استیون دیوید دالدري، کارگردان انگلیسي تئاتر و سینما و تهیهکننده فیلم است. او برنده جایزههاي مختلف سینمایي از جمله گلدنگلوب و بفتاست و تاکنون سه بار نامزد جایزه اسکار شده است. دالدري با کارگرداني فیلم ساعتها (نامزد ۹ جایزه اسکار) در سال 2۰۰2 به شهرت زیادي رسید.

ســاعتها نام فیلمي اســت براســاس رمان ســاعتها اثر مایکل کانینگهام از کمپاني پارامونتپیکچرز و میراماکس که در سال 2۰۰2 توسط استیون دالدري با هنرمندي نیکول کیدمن، جولین مور و مریل استریپ ساخته شد. این فیلم روایتگر یک روز از زندگي سه زن در سه مکان مختلف در سه زمان مختلف است؛ ویرجینیا وولف، نویسنده در سال ۳2۹۱ در حال نگارش رمان خانم دالووي، لورا براون زني خانهدار در سال ۱5۹۱ در حال خواندن رمان «خانم دالووي» و کالریسا واگان زني همجنسگرا در سال ۱۰۰2 که مانند «خانم دالووي» قرار است ترتیب یک مهماني را بدهد.

استیون دالدري با دستمایه قرار دادن بیوگرافي یک نویسنده براي ساخت فیلمش به طرح مفاهیم عمیقي چون انتخاب، سرنوشت، هویت و مرگ ميپردازد. شخصیت اول فیلم ویرجینیا وولف به خاطر حرفهاش که نویســندگي است، به آفرینش شخصیتهایي دست ميزند که سرنوشتشان را در دست دارد و در قلمرو خود که چارچوب رمانش است، این آزادي را دارد تا هرگونه که بخواهد، سرنوشت آنها را رقم زند. وولف البته خواهان تعیین سرنوشت خود نیز هست و از اینکه دکتر و همسرش به دلیل آنچه مشکل عصبي ميخوانند، او را محدود کردهاند و در شهري که او دوست ندارد، حبسش کردهاند، شکایت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.