روزی روزگاری؛ 4 ركن طاليي انقالب مشروطیت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

14 مرداد 1285 خورشیدي و در شرایطي که در بسیاري از کشورهاي جهان هنوز مفهوم ویژه مشروطیت را نميدانستند، جمعي از آزاديطلبان ایراني از روحانیون بانفوذ گرفته تا برخي طرفداران روشــنگري غربي در پي تاســیس عدالتخانه، سرانجام انقالبي را رقم زدند که با توجه به زمان

محمد تاجالدین- حال موســیقی خوب نیســت. دالیلش را بارها نوشتهایم و خواندهاید. سختگیریهایبیمورد،حاکمیتسلیقهبهجای قانون و فشلی وزارت ارشاد تنها بخش کوچکی از گرفتاریهای این روزهای موسیقیدانان کشور است. مخالفان، موسیقی را مایه ابتذال و گمراهی جوانان میدانند.

شــاید آنها فراموش کردهاند هیچ تغییر و رخداد اجتماعی و سیاســی در ایران، حداقل ایران 100 ســال گذشته نبوده که موسیقی همراهش نبوده باشــد. شروع این همراهی را باید انقالب مشروطه بدانیم؛ رخدادی که امروز 111 سال از سالروزش میگذرد.

داســتان مشــروطه از فلک کردن تعدادی خود کار بزرگي بود.انقالب مشروطه ایران جدایي قواي ســهگانه را ارکان اصلي خود ميدانســت ضمن اینکه از مطبوعات هم به عنوان رکن چهارم مشروطه نام برده ميشد.

در جهان پرآشوب امروز هستند کشورهایي که این ارکان چهارگانه را رعایت ميکنند تا جایي که رسانه قدرتمندان را به ستوه ميآورد در حالي که در برخي دیگر از کشورها یا اصال از مشروطهطلبي و آزادیخواهي خبري نیست یا بهگونهاي شکسته بسته که رعایت نميشود.

امروز 111 سال از امضاي قانون مشروطیت ميگذرد؛ قانوني که در طول زمان و با توجه به شرایط، فرازونشــیب زیادي به خود دیده است اما ضمن اینکه چنین انقالبــي در تاریخ ایران به ثبت رســیده، این امیــد را زنده نگه ميدارد که شــرایط بهگونــهاي رقم بخــورد که ارکان چهارگانه مشــروطیت هر کدام جــاي خود را به درستي دریابند. مردم شد و شاهد تولد ترانههایی بودیم که بین مردم دست به دست میشد. معروفترین این ترانهها، ساخته گروه شیداست. گروهی متشکل از زندهیاد لطفی، حســین علیزاده، محمدرضا شجریان و چند تن دیگران از بزرگان موسیقی سنتی کشور.

قانون مشروطه در سال 1285 امضا شد اما این پایان کار نبود. مظفرالدین شــاه درگذشت و شــاه جوان به هیچ روی با مشروطهخواهان کنار نمیآمد. نتیجه این درگیری به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روس بود و بعد از مدتی فتح تهران توسط مشروطهخواهان. در آن زمان که مبارزان در...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.