تو خود حديث مفصل بخوان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعودسلیمي-درمراسمتنفیذحکم ریاست جمهوري دوازدهم، رهبر انقالب و رییسجمهور هر دو در بیانات خود ضمن ابالغ راهبردها و تشــریح اهداف گوناگون به یک موضوع واحد یعني «معیشــت» اشاره کردند. به عبارت بهتر رهبر انقالب و رییسجمهور منتخب مردم، دو شخصیت باالي نظام با آگاهي کامل از شرایط دشوار اقتصادي و به تبع آن اوضاع و احوال خرج و دخل اکثریت مردم یعني 90 درصد جمعیت کشور، اولویت نخست دولت دوازدهم را در رسیدگي به چنین شرایطي و در نهایت بهبود سفره مردم قرار دادهاند.

بدون تردید هنگامي که دو شخصیت اول کشور به ویژه رهبر انقالب اصالح اوضاع اقتصادي، بهبود و شرایط زندگي و در یک کالم کوچکتر شدن سفره مردم را در راس امور قرار ميدهند، یعني اینکه چرخ زندگي مردم- البته غیر از چند درصدي- گاهي لنگ ميزند و در بســیاري از اوقات اصال نميچرخد.

ســخنان رهبري و سپس تاکید رییس جمهور بر اولویت قرار دادن اقتصاد و معیشت به طور قطع فصلالخطاب است به این معنا که قطعا مشکل و کاستي و نارسایي وجود دارد که بیکاري و رکود، کلیهفروشي، اعتیاد و اســفبارتر از همه «بچهفروشي» ...و هم از پیامد آن به حساب ميآید.

بيتردید دســتاندرکاران کشــور نميتواننــد از آنچه در مملکت ميگذرد، بيخبر باشند، همانطور که بسیاري از موفقیتهاي نظامي، دیپلماسي، منطقهاي و.... که خبرهایشان در رسانههاي داخلي بهگونهاي مطلوب بازگو ميشــود و در نهایت دستاوردهاي نظام بهطور مطلوب بازتاب ميیابند هم از نگاه آنان دور نميماند و در مواردي باعث افتخار و غرورشان هم ميشود.

پیامد مشــکالت اقتصادي، افزایش فاصله طبقاتي و رانتخواري و حضور تافتههاي جدا بافتهاي هســتند که به قول برخي از آقازادهها به ایجاد بسیاري از معضالت اجتماعي ميانجامد.

این روزها دیگر فروش اعضاي بدن، تجارت نجومي مواد مخدر، قاچاق انســان از نوع تجاري آن به ویژه به حاشــیه خلیجفارس و بدتر از همه بچهفروشي به عنوان یک کسبوکار بر کسي پوشیده نیست که گفتن و نوشتن از آنها نباید حمل بر سیاهنمایي به قول معروف آب به آسیاب دشمن ریختن باشد.

هنگامي که مقام رهبري به جد بر حل مشــکالت اقتصادي مردم تکیه کرده و آن را در راس امور قرار ميدهند، به طور قطع از پیامدهاي برآمده از آن هم باخبر هستند. در واقع اینک پس از نزدیک به 40 سال از عمر انقالب ميگذرد و در شرایطي که رهبر انقالب دغدغه معیشت مردم را به جد دارند، دیگر نميتوان مشکالت اقتصادي- اجتماعي را به قول معروف زیر فرش پنهان کرد.

بيتردید معیشت مردم با رشد در رونق اقتصادي رابطهاي مستقیم دارد، در واقع در این معادله، هنگامي معیشت مردم ميلنگد که کار نباشد، درآمد و ســطح زندگي کاهش پیدا کند و رفتهرفته سفرهها، کوچک و کوچکتر شوند.

کار چگونه تولید ميشود؟ خیلي واضح است، باید ابزار الزم از جمله سرمایه باشد تا کشاورزي، صنعت، خدمات ...و بتوانند فعالیت کنند به قول معروف بيمایه فطیر است!

در شرایط کنوني که بیش از 90 درصد صادرات و بیش از 90 درصد رشد اقتصادي کشور به لطف و یمن ثروت خدادادي نفت و گاز و به قول معروف میعانات آنها تامین ميشود، در شرایطي که ميدانیم تا جایي که از زبان مقامات باالي کشور هم ميشنویم که اجراي خصوصيسازي در حد فاجعه بوده و اینکه بخش مهمي از اقتصاد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.