خصوصیسازیحیاطخلوتخصولتیها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شیداملکی- بر اساس آمارهای منتشر شده07 درصد از اقتصاد کشور تحت سیطره بخش دولتی است و تنها03 درصد آن در اختیار بخشخصوصی قرار دارد، در حالی است کههمان03درصدهمخصوصیسازیواقعینیستوبیشترخصولتیسازیاستوسهام شرکتهابهشبهدولتیهاواگذارشدهاست.اینآمارنشاندهندهآناستکهبخشخصوصی این روزها به واقع در اقتصاد کشور جایگاه درستی ندارد و به گفته کارشناسان تبدیل به زینتالمجالس شده است.هرچند ابالغ سیاستهای اصل »44« قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، موجب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدینژاد در مردادماه سال 85 الیحهای را در این راستا به رییسجمهور ارائه دهد اما در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی تغییرات جدی در ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.