تو خود حدیث مفصل بخوان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - massoudmehr@yahoo.fr

... توسط خصولتيها دست به دست ميشود و در حالي که هنوز صادرات ســنتي غیرنفتي مــا مانند فرش و پســته و زعفــران از زیر بار سیاستهاي ویرانگر گذشته کمر راست نکرده اند و در یک کالم در حالي که ایجاد بالقوه ثروت در کشور، دستکم هنوز میسر نیست، پس تکلیف «سرمایه» چه ميشود.

اینکه باید کشور روي پاي خود بایستد و ابتدا از امکانات خود براي ایجاد کار و رونق اقتصادي سود ببرد، قطعا جاي بحث ندارد اما اگر قرار بر این باشد که معیشت مردم در صدر امور باشد، اگر قرار باشــد در نظام اســالمي کساني براي امرار معاش به انواع «فروشهاي غیرانســاني» دســت نزنند، باید میان داشــتههاي داخلي و مشــارکت خارجي با اتکا به منافع ملي و حفظ حاکمیت ملي، پلي زد که ستون آن بر تعامل و تعادل جهاني استوار باشد ضمن اینکه باید کار را به دســت کاردان سپرد و دست مفتخواران را کوتاه کرد.

به عنــوان نمونــه اگرچه تکراري اســت، کشورهایي چون هند، مالزي، اندونزي، تایلند و حتي نمونههایي نزد کشورهاي پیشرفته ميتوان یافت که ضمن «مشارکت» جهاني منافع ملي خود را هم حفظ کردهاند.

بيتردید در شــرایط کنوني کشــور، برخي خطوط قرمز وجود دارد که تعریف از مشارکت با حفظ منافع ملي را قابل تفســیر ميکند اما هنگامي که در باالترین ســطح رهبري کشور نســبت به «معیشــت مردم» که معنایي کلي دارد، نگاهي اولویتمند ميشود یعني «معیشت» خود به خط قرمز بدل شــده که باید از آن گذر کرد اســت؛ خط قرمزي که وحشــتناکترین نمــاد آن در برخي آگهيهاي رســانهاي و یا چسباندهشده به در و دیوار، خودنمایي ميکند؛ «پسربچهفروشي- قیمت قابل مذاکره و شماره تلفن »... در اینجاســت که باید حدیث مفصل بخوانیــم از این مجمل کــه در صورت خوانده شدن باید به این واقعیت رسید که براي تحقق «تامین معیشــت مردم» که امروز در باالترین ســطوح رهبري نظام مطرح ميشود، باید اراده گذر از برخي اما و اگرها وجود داشته باشد، وگرنه شرایط از این هم بدتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.