انقالبتصنیفها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بازرگان در بازار تهران شروع شد. عینالدوله به همراهی حاکم تهران به بهانه گران شــدن قند تعدادی تاجر و سید را در بازار تهران فلک کرد. بازاریها و علما به همراهی روشنفکران به این تصمیم اعتراض کردند. مخالفتها باال گرفت، تعدادی از علما به شاه عبدالعظیم رفتند و آنجا تحصن کردند. شــاه قول برقراری عدالت خانه را داد. علما برگشــتند اما اتفاقی نیفتاد. دوباره اعتراضها باال گرفت، عدهای از مردم و علما به ســفارت انگلیس رفتند، عدهای تهدید به ترک تهران کردند و سر آخر شاه بیمار، در 14 مرداد سال 1285 فرمان مشروطیت را امضا کرد.

اعتراضهای مشروطهخواهان از بازار و کف خیابان به ادبیات کشیده شد. رنگ و بوی شعرها تغییر کرد و این همراهی جنبشــی را به وجود آورد که بــه جان گرفتن تصنیف در ادبیات ما منجر شد. برخی میگویند اولین تصنیفسرای ادبیات فارسی رودکی است. از رودکی تا مشروطه قرنها گذشت تا دوباره این وجه از ادبیات فارسی جان بگیرد.

تصنیفها سروده و ترانهها ساخته شد و ذهن ایرانیها نواهایی را به خاطر سپرد که پس از 111 سال همچنان شنیدنی است. هیچ زمانی مانند مشــروطه ترانهسرایی و شعر و موسیقی همراه تحرکات اجتماعی نبوده است. هرچند در سالیان بعد و زمان انقالب اسالمی دوباره موسیقی همراه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.