فرصتی برای گفتوگو با جهان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

علی خرم رییسجمهوردرمراسم تحلیفمیثاقشراباخداوند، مــردم و قانون اساســی تجدیدمیکند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.