پیداشدنپیکریکيازسرهايبریدهشدهدرمنطقهکهریزك

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه سردبیر

ایلنا- بازپرس امور جنایي تهران با بیان اینکه صاحبان سرهاي پیدا شده در خیابان شیخبهایي به وسیله شلیک گلوله به قتل رسیده بودند، گفت: یک نیمتنه و بخشي از یک پا در منطقه کهریزک پیدا شده که احتمال ميرود متعلق به یکي از سرهاي پیدا شده باشد.

ســجاد منافيآذر درباره اجســاد سرهاي بریدهشــده کــه روز چهارشــنبه در اتوبان شیخبهایي پیدا شده بود، گفت: یک نیمتنه و بخشي از پا در نقطه دیگري از تهران پیدا شده کهدرحالانجامآزمایشات هستیمتا مشخص شود این پیکر متعلق به سرهاي پیدا شده است یا خیر.

او با بیان اینکه این نیمتنه دیروز عصر پیدا شده، ادامه داد: این نیمتنه که در مرکز بازیافت زباله تهران در منطقه کهریزک رها شده بود، برخالف سرها دچار سوختگي نشده و متعلق به زني جوان است.

همچنان در حال تحقیق و بررســي روي این پرونده هستیم تا انشاءاهلل هرچه سریعتر به نتایج قطعي برسیم.

بازپرس امور جنایي تهــران با بیان اینکه مقتــوالن به ضرب گلوله به قتل رســیدهاند، خاطرنشــان کرد: دو گلوله به سر خانم و یک گلوله به سر آقا شلیک شده که عامل مرگ نیز همین گلولهها بوده و پس از مرگ سرهایشان را جدا کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.