نگاه جهانیان به ایران

Jahan e-Sanat - - News - نگاه سیاسی

گروه سیاسی- صحن علنی مجلس شورای اســالمی بعدازظهر امروز شاهد برگزاری مراسم تحلیفدوازدهمیندورهریاستجمهوریباحضور هیاتهای خارجی و داخلی است؛ مراسمی که به گفتهبرخیازکارشناسانحضورهیاتهایخارجی رده باالی سیاســی جهان در آن، نشان از تالش دولت روحانی برای عرض اندام و به رخ کشیدن دیپلماسیایرانبهجهانیانوالبتهنیروهایمخالف دولت در ایران است. حسن روحانی، رییسجمهور درصحنعلنیمجلسشورایاسالمیدربهارستان حاضر میشود تا برای پاسداری از قانون اساسی قسم یاد کند. این مراسم را علی الریجانی، رییس مجلسادارهمیکند.حسنروحانی،رییسجمهور با حضور صادق آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه در جایگاه قرار میگیرد و رییس قوهقضاییه متن ســوگندنامه را میخواند تا رییسجمهور آن را تکرار کند. به این ترتیب رییسجمهور با سوگند خود بر اجرای قانون اساسی صحه میگذارد. در یازدهمین دوره مراسم تحلیف ریاستجمهوری، حسن روحانی وزرای پیشنهادی خود را همزمان بامراسمتحلیفبهمجلسمعرفیکرداماازآنجاکه درایندوره،چینشکابینهبافشارهایزیادیهمراه بوده است این امکان وجود دارد که رییسجمهور از فرصت دو هفتهای خود برای معرفی وزرا استفاده کند و این مساله را به تعویق بیندازد. امروز مراسم دوازدهمین دوره ریاستجمهوری با تدابیر شدید امنیتی در بهارستان برگزار میشود و سازمانها و ادارات دولتی نیز به دلیل برگزاری این مراســم تعطیلاعالمشدهاند.حتیمسووالنامنیتیکشور هم در اخبار از مردم درخواســت کردهاند از تردد غیرضروری در تهران خودداری کنند.

هیاتهای خارجی زیادی برای شــرکت در این مراســم از روز پنجشنبه گذشته وارد تهران شدهاند. پیشبینی شده است که بیش از09 هیات خارجی در این مراسم شرکت میکنند. برخی از این هیاتها نیز با محمدجواد ظریف، معاون امور خارجه کشورمان و علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی به طور جداگانه دیدار و گفتوگو کردند.پییوگارسیااسکودرو،رییسمجلسسنای اسپانیا،الیستربرت،معاونوزیرخارجهانگلیسنیز بههمراهریچاردبیکن،رییسگروهدوستیانگلیس با دعوت رســمی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران آمده است.

همچنین الیستر برت در این سفر درباره رابطه ایران و انگلســتان گفت: انتخاب دوباره حســن روحانی به عنوان رییسجمهــور دوازدهم ایران نشانه خوبی برای توسعه مناسبات تهران و لندن است. ژان باتیســت لوموئن، وزیر مشاور در امور خارجي فرانســه نیز در این مراسم شرکت کرده است. همزمان با آن وزارت خارجه فرانسه درباره تحلیف رییسجمهور ایران بیانیهای صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: فرانسه و ایران روابط خود را از زمان توافق هستهاي عمق بخشیدهاند. باید با گفتوگوی سیاسي براي حل بحرانها در خاورمیانه تالش کنیم.آلبرتو اورتگا، نماینده ویژه پاپ فرانسیس، اسقف رم و رهبر کلیسای جهانی کاتولیک،آدریوسبروزگا،نمایندهجمهوریلیتوانی وموکیشاکیتو،دبیرکلدبیرخانهکنفرانستجارت و توسعه سازمان ملل متحد نیز برای حضور در این مراسمبهایرانآمدهاند.همچنیندمبافادیگا،معاون رییس مجلس گینه، مارکو پاوویچ، وزیر کار و امور بازنشستگی کرواسی نیز به دعوت رسمی برای حضور در مراســم تحلیف حسن روحانی پاسخ مثبت دادهاند. چانگ سی کیون، رییس مجلس ملی کرهجنوبی، تان سری پاندیکار مولیا، وزیر امور خارجه مالزی، سیلوستر بوش و ایشتوان یاکوب، معاونان وزیر خارجه و رییس مجلس مجارستان و انور محمد، نماینده ویژه رییسجمهور سورینام (یکیازکشورهایشمالآمریکایجنوبی)همبرای این مراسم در تهران حاضر شدند.

کانراورایلی،معاونرییسجمهورایرلند ویحیی عمر،معاونرییسمجلسکشورنیجر،ژوزهفوتسکا سیلوا، رییس گروه دوستی کشور پرتغال و حسن شریف معاون رییس مجلس سیرالئون از فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شدند و مورد استقبال نمایندگانوزارتخارجهقرارگرفتند.رابرتموگابه، رییسجمهور زیمبابوه نیز در این مراسم حضور پیدا کرده است.

کیم یونگ نــام، رییس کنگــره ملی خلق کرهشمالی و مرد شماره دو این کشور در مراسم تحلیف روحانی حضور دارد. همچنین سیمبوسیو باماس،نخستوزیرسوازیلندبرایشرکتدرمراسم تحلیف رییسجمهور به تهران سفرکرده است. صفت سوفتیچ، نایبرییس پارلمان اقوام بوسنی هرزگوین،ژانماکسراکوتوماموجی،رییسمجلس ماداگاسکار و انگل انهل، نایب رییس دوم مجلس کامبوج و محمود باوومیا، معاون اول رییسجمهور غنا از دیگر شرکتکنندگان این مراسم هستند. همچنین شیخ محمد نیاس، رییس کمیسیون اقتصادیاینجای،وزیرفرهنگوجبرئیلوار،رییس کمیسیون سیاست خارجی سنگال به تهران وارد شدهاند.مارتینسیسرییسگروهدوستیپارلمانی ایران و لتونی، پیری نیمی نماینده ویژه ســوئد، ایرالین عبداالیف وزیر امور خارجه قرقیزستان، محمد سانه نایب رییس مجلس گامبیا و آلبان سامانا نایب رییس مجلس غنا در مراسم تحلیف حاضرمیشوند.

حضور گروههای فلســطینی و لبنانی هم در این مراسم چشمگیر است. عالوه بر حضور احمد جبرئیل،مسوولجبههشعبیهقیادهالعامه(فرمانده کل)، ابواحمد فواد از جبهه شــعبیه و ابونضال از مسووالن گروههای فلسطینی و رمضان عبداهلل، دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزباهلل لبنان، نبیه بری، رییس مجلس لبنان نیز در مراســم شرکت میکنند. جنبش حماس هم روز گذشته در بیانیهای اعالم کردکهیکهیاتعالیرتبهازدفترسیاسیجنبش حماس به ریاست عزت الرشق و عضویت صالح العاروری، زاهر جبارین و اسامه حمدان به منظور شرکت در مراسم تحلیف روحانی وارد تهران شدند. در این بیانیه آمده اســت: این سفر در پاسخ به دعوتنامهجمهوریاسالمیایرانکهبرایاسماعیل هینه، رییس دفتر سیاسی حماس فرستاده شد به منظور شرکت در مراسم تحلیف ریاستجمهوری انجام میشود. جنبش حماس در این بیانیه تاکید کرد: مشــارکت هیات عالیرتبه حماس در این مراسم به منظور حمایت و همراهی ایران از ملت فلسطین و همچنین اصرار جنبش حماس برای تحکیمروابطباجمهوریاسالمیایراناست.حیدر العبادی،نخستوزیرعراقطیتماسیتلفنیباعلی الریجانی،رییسمجلس شورای اسالمی، به دلیل عدم حضور خود در مراسم تحلیف رییسجمهور ایران عذرخواهی کرد. وی همچنین در این تماس تاکیدکردفوادمعصوم،رییسجمهورعراقبهعنوان نماینده عراق در این مراسم حضور دارد. حاشیههایمراسمتحلیف در حالی که در مراســم تحلیف امروز همه مقامات سیاسی کشور حضور دارند اما شنیدهها حاکی از آن اســت که محمود احمدینژاد در مراسم تحلیف شرکت نمیکند. حضور وی در مراسم تنفیذ رییسجمهور با واکنشهای زیادی همراه شد. مخالفان این سوال را مطرح کردند که چرا باید احمدینژاد در این مراســم دعوت شود در حالی در طول برگزاری انتخابات قوانین را رعایت نکرد و حتی در هنگام رایگیری نام خود را بر برگه انتخابات ثبت کرد. با این وجود عبدالرضاهاشمزایی، نماینده اصالحطلب تهران از عدم احمدینژاد در این مراسم نام برده است. وی درباره حضور احمدینژاد در مراسم تنفیذ رییسجمهــور نیز گفت: به نظر میرســد که دستاندرکاران برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند، زیرا در غیر این صورت احمدینژاد نباید به این مراسم دعوت میشد. خوشبختانه برای مراســم تحلیف از احمدینژاد دعوتی به عمل نیامده است ولی واقعا علت دعوت او را در مراسم تنفیذ متوجه نمیشوم و متعجب شدم.

چه رسانههایی این مراسم را پوشش میدهند

108 خبرنگار خارجی از 29 کشــور جهان مراسم تحلیف رییسجمهور کشورمان را پوشش میدهند. این تعداد از خبرنگاران ۴6 رسانه از کشورهای جهان در قالب ۴3 گروه تلویزیونی، 17 خبرگزاری، یک شبکه رادیویی، پنج نشریه، یک ســایت خبری و شش موسسه بینالمللی عکس با حضور در مجلس شــورای اسالمی به پوشش بینالمللی این رویداد مهم میپردازند. همچنین 23 نفر از عوامل رسانههای خارجی غیرمقیم از 11 رسانه و 10 کشور دنیا متشکل از چهار گروه تلویزیونی، یک خبرگزاری و شش نشریه برای پوشش خبری مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی به ایران میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.