تنفیذ‌دوازدهمین‌دوره‌ریاس‌تجمهوری‌ ‌با‌حکم‌رهبری

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- دوره دوازدهم ریاســتجمهوری با تنفیذ رهبر انقالب روز پنجشنبه مشــروعیت پیدا کرد؛ طبق قانون، حاکمیت دولت دوازدهم و رییسجمهور بهواسطه انتصاب و تنفیذ رهبر است که با اجرای مراسم تنفیذ ریاســتجمهوری، مقام معظــم رهبری بر رای اعتماد مــردم ایران به تداوم ریاستجمهوری حسن روحانی مشروعیت بخشیدند. مراسم تنفیذ پنجشنبه و تحلیف امروز در مجلس شورای اسالمی مبین حکومت مردمساالری دینی است که در سال 57 مردم ایران برای استقرار آن به خیابانها آمدند و بعد از سرنگونی رژیم پهلوی به این شیوه حکومتی رای اعتماد دادند. بالفاصله بعد از آنکه رهبر رای ملت را تایید کردند باید طبق تصریح قانون اساسی، رییس جمهور محترم در مجلس شورای اسالمی حضور یافته و در محضر قرآن کریم در مراسمی رسمی که نمایندگان مردم به همراه مسووالن ارشد نظام بهویژه رییس قوه قضاییه و اعضای محترم شورای نگهبان حضور دارند، در پیشگاه ملت شریف ایران سوگند یاد کند. مطالبات و توصیههای رهبری به رییس دولت دوازدهم در مراســم تنفیذ حســن روحانی که در بیت رهبری برگزار شد، آیتاهلل آملیالیجانی رییس قوه قضاییه، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی، آیتاهلل جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شــورای نگهبان و دیگر مسووالن کشوری و فرماندهان عالی نظامی حضور داشتند. آنچه در این مراسم حائز اهمیت بود مطالبات و توصیههای رهبر انقالب به رییس دولت دوازدهم بود. نکته اول این مطالبات این بود که مسووالن کشور باید بدانند، نباید با جریان ظلم و استکبار سازش و تعامل کرد و حتی نباید ساکت بود، شک نکنید که دست دادن با استکبار و دنبالهرو منافع آنها بودن خروج از والیت خداوند است. طبق سخنان رهبری، دولت منتخب از نقد منتقدان آشفته نشود چراکه منتقدان افراد متدین، انقالبی و دلسوز کشور هستند. پرداختن به مشکالت مردم که امروز در درجه اول مشکالت اقتصادی و معیشتی است از مطالبات دیگر رهبر انقالب بود که باید این موضوع به نقطه قابل قبولی در پایان چهار سال برسد. از دیگر سخنان رهبری تعامل گسترده با دنیاست که این، توصیه همیشگی رهبر انقالب است. ایشان تاکید کردند که این تعامل، درست مقابل آن چیزی است که دشمنان دنبال آن هستند و میتوانیم به ملتهای دیگر کمک کنیم و از کمکهای آنها هم بهره ببریم. در ادامه رهبر انقالب توصیه کردند که در برابر هر سلطهطلبی با صالبت و قدرت ظاهر شوید؛ آن سلطهطلب هر کسی میخواهد باشد؛ امروز از همه متجاوزتر و وقیحتر، رژیم ایاالت متحده آمریکاست و در مقابل اینها با اقتدار و صالبت ظاهر شوید. توصیه بعدی رهبری به رییسجمهور مهم شمردن اتحاد ملت بود لذا این اتحاد باید حفظ شود و سبب التهابآفرینی و دودستگیهای مضر نشود. ایشان به سالیق مختلف مردم اشاره کردند و اینکه با وجود تفاوت نگاهها بگذاریم مردم در کنار هم زندگی کنند. ایشان تاکید کردند که مسووالن به میان مردم بروند و از مردم بشنوند، چراکه گزارشهایی که به مسووالن میرسد، هر چقدر هم صادقانه باشد، خیلی تفاوت میکند با آنچه با به میان مردم رفتن انسان مشاهده میکند. بغضی که در مراسم تنفیذ گلوی روحانی را فشرد سخنان روحانی نیز پس از تنفیذ حکمش قابل توجه بود. رییس دولت دوازدهم پس از دریافت حکم از رهبر معظم انقالب به ایراد سخنرانی پرداخت و هنگامی که دست به دعا و مناجات برداشت، لحظاتی بغض، راه گلویش را گرفت. او ایجاد یک انقالب اقتصادی را محور برنامه دولت جدید اعالم کرد. رییسجمهور دولت دوازدهم از تولید و اشتغال به عنوان مهمترین هدف دولت خود یاد کرد و برجام را نشــان حسن نیت جمهوری اسالمی ایران دانست و از آغاز فصل همدلی و همکاری سخن گفت و افزود وقت آن است که همه باهم در سایه گفت وگو، اجماع و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خالق کارآمدی نظام را ارتقا بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم.

روحانی گفت که دستانش را به سوی همه کسانی دراز میکند که به عظمت ایران میاندیشند و از آنها برای ساختن آیندهای درخشان در مسیر پیشرفت کشور کمک خواست.

رییسجمهور از خدا خواســت او در تحمل سختیها و نامهربانیها صبور و در مقابله ظلم و جور، جســور و در بازشناسی کژیها و ناراستیها بینا و در فرو ریختن دیوار دروغ و حسد توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند، در شنیدن صدای مردم شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پایفشاری بر مصالح ملت پابرجا باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در این مراسم اولین مقامی بود که پشت تریبون قرار گرفت و با تبریک دهه کرامت و میالد امام رضا(ع) به ارائه گزارشی از برگزاری ســه انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسالمی در برخی از حوزهها پرداخت و انتخابات امسال را مهمترین حماسه سیاسی کشور برشمرد و در پایان از ارائه الیحه جامع انتخابات به مجلس دهم خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.