روحانی‌با‌ب ‌یتوجهی‌به‌اصال‌حطلبان‌به‌خودش‌ضربه‌م ‌یزند

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقامحزباعتمادملیباتاکیدبراینکهجریاناصالحات، روحانی را در سالهای 92 و 96 رییسجمهور کرد، گفت: اگر روحانی به اصالحطلبان بیتوجه باشد، به خودش ضربه زده است چراکه میخواهد کشور را چهار سال در فضایی مدیریت کند که رقبای غیرمنصفی وجود دارند. به گزارش ایلنا، رسول منتجبنیا درباره رایزنیهای اصالحطلبان از طریق فراکسیون امید و کمیته تعامل شورایعالی سیاستگذاری با رییسجمهور در مورد چینش کابینه دوازدهم، گفت: اینکه باید با روحانی تعامل کرد، امری بدیهی است. شخصا کارم را میکنم چراکه شورایعالی همه اصالحات را نمایندگی نمیکند. در عین حال روحانی موظف است به اصالحطلبان توجه ویژهای داشته باشد. او دربــاره عواقب بیتوجهی روحانی به حضور زنان در عرصه مدیریتی و حضور در کابینه، گفت: قطعا ایشــان موانعی سر راهش دارد که هر تصمیمی که بگیرد، باید با توجه به واقعیتها باشد. به هر حال در کشور ما برخی مراکز قدرت هستند که تصمیمسازند و نمیشود آنها را تحریک و با آنها مخالفت کرد. با همه مالحظات باید دید آیا روحانی به این جمعبندی رسیده یا میرسد که در کابینهاش جز چند معاون، از وزیر زن هم استفاده کند یا نه! منتجبنیا با اشاره به حضور وزیر زن در دولت دهم یادآورشد:آقایاحمدینژادتصمیممیگرفتوبهعواقبآنفکر نمیکرد. او تصمیم میگرفت و اگر همه مخالفت میکردند هم باز کار خودش را میکرد. االن هم همینطور است و در گذشته هم همینطور بوده است. او تصمیمات منطقی نمیگرفت و دنبال این نبود که بپذیرند یا نپذیرند؛ احمدینژاد ابتدا تصمیم میگرفت، بعد فکر میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.