دالیل روحانی برای عدم استفاده از ظرفیت بانوان؛ حضور‌زنان‌در‌کابینه‌پررنگ‌نشود‌

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- عضو فراکســیون زنان مجلس با اشــاره به اخبار مختلف پیرامــون ترکیب کابینه دوازدهم، گفت: در حال حاضر تنها معاونت امور زنان و خانواده به زنان ســپرده شده و خبری از وزیر زن نیست. طیبه سیاوشــی با بیان اینکه مذاکرات زیــادی با رییسجمهور در خصوص حضور زنان در دولت دوازدهم انجام شــده اســت، افزود: از کســانی که مشاوران رییسجمهور بودند، کســانی که میدانیم در کابینه افراد موثری هســتند و افرادی که اطمینان داشتیم نظرات ما را به رییسجمهور منتقل میکنند، خواستیم مطالبات زنان را به وی بیان کنند. با تمام افراد فراکسیون امید و زنانی که در مجلس در این جهت فعالیت میکردند، صحبت کردیم و نظرات و مطالبات زنانی را که نمایندگی میکنیم، منتقل کردیم. او در مورد دالیل مطرحشده از سوی رییسجمهور در خصوص عدم استفاده از ظرفیت بانوان در کابینه دولت دوازدهم گفت: ایشان یک سری دالیلی را مطرح میکنند که عمدهترین آن این اســت که بخش سنتی جامعه مخالف حضور پررنگ زنان در عرصه اجرایی اســت یا اینکه افرادی مخالف بودهاند. سیاوشی با ابراز امیدواری برای حضور بیشتر زنان در دولت دوازدهم گفت: اخبار شنیدهشده این است که تعداد معاونان زن رییسجمهور کم میشود و بانوان فقط در معاونت زنان حضور خواهند داشت مگر اینکه در چند روز باقی مانده تغییراتی رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.