ایران‌در‌تحقیق‌حمله‌به‌سفارت‌و‌کنسولگری‌ وق‌تکشی‌کرد

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- وزارت خارجه عربستان سعودی مدعی شد ایران از انجام تحقیق در خصوص حمله به سفارت و کنسولگری خود بارها طفره رفته اســت. عربستان، ایران را به وقتکشی در تحقیق در خصوص حمله به سفارت خود در تهران متهم کرد. یک منبع در وزارت خارجه عربستان سعودی مدعی شد «تهران برای آمدن یک تیم از ریاض جهت تحقیق در حادثه حمله به سفارت و کنسولگری خود دو بار وقت تعیین کرد ولی بعد از آن اقدام به وقتکشی کرد.» وی همچنین اظهارات سخنگوی وزارت خارجــه ایران در خصوص تکمیل اقدامات جهت تحقیق در این حادثه را تکذیب کرد. این مقام مســوول سعودی مدعی شد «مقامات ایران از همان ابتدا به دنبال وقتکشی و امروز و فردا کردن بودند به گونهای که به طرف ایرانی ابالغ شد که تیم عربستانی برای حضور در اراضی ایران در روزهای 25 تا 29 دسامبر سال 2016 حاضر است در جریان تحقیق مقامات ایرانی و بررسی کنسولگریهای عربستان در ایران و اطالع از نتایج تحقیقات مشارکت داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.