مشروعیت‌سیاسی‌بدون‌مشروعیت‌دینی‌کفر‌ محسوب‌م‌یشود

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- آیتاهلل سیداحمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد مقدس اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) یک ویژگی خاص را برای امام رضا(ع) قائل شدهاند و آن هم این است که این حضرت را مانند حضرت زهرا(س) بضعه نامیدهاند. وی بیان کرد: بضعه به معنی سرمایه بوده و به همین علت اعضای بدن انســان بضعه نامیده میشود که این موضوع در مورد حضرت زهرا(س) هم مصداق دارد زیرا ایشان هم توانستند سبب ادامه حیات امامت شوند. امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: تالش مامون نیز این بود که امامت را از بین ببرد اما امام رضا(ع) از این موضوع ممانعت کردند. آیتاهلل علمالهدی با بیان اینکه مشروعیت سیاسی بدون مشروعیت دینی کفر محسوب میشود، خاطرنشان کرد: در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری شاهد بودیم که رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند من شما را به سمت ریاستجمهوری منصوب میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.