‌۵‌نفر‌آزاد،‌دو‌نفر‌در‌بازداشت‌

Jahan e-Sanat - - News -

تســنیم- اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانالهای تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسایل خالف عفت عمومی اعالم شده، بازداشت شدند. این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقالب ارجاع شد که قاضی صلواتی رییس شعبه دادگاه انقالب، برای متهمان قرار وثیقه صادر کرد. تاکنون پنج نفر از متهمان با تامین قرار، آزاد شدهاند و دو متهم باقی مانده که یکی از آنها قرار صادره را تامین کرده و احتماال اوایل این هفته آزاد میشود اما احمدنیا، مدیر کانال تلگرامی و سایت اصالحاتنیوز هنوز نتوانســته وثیقه صادره را تامین کند. 23 فروردین حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای معاون اول و سخنگوی قوهقضاییه اعالم کرد که افراد دستگیر شده، اتهام ضدامنیتی و برخی نیز مسایل خالف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.