دیدار‌کارشناسان‌نظامی‌ایران،‌ترکیه‌و‌روسیه‌ به‌زودی

Jahan e-Sanat - - News -

ایســنا- بنا بر اعالم سخنگوی سفارت روسیه در ایران عالوه بر دیدار کارشناســان نظامی ایران، ترکیه و روســیه قرار است معاون نخســتوزیر روسیه و وزیر دفاع ایران نیز با یکدیگر دیدار کنند. یک ســخنگوی سفارت روسیه در ایران به خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گفت: کارشناسان نظامی ایران، روسیه و ترکیه احتماال مذاکراتی را در یک دیدار سهجانبه در هشتم و نهم آگوست انجام خواهند داد که هماکنون طرفها منتظر دریافت موافقت از سوی آنکارا هستند. وی افزود: تضمین صددرصدی وجود ندارد که این دیدار در چه زمانی انجام خواهد شد تا وقتی که موافقت از سوی ترکها به ما اعالم شود. بنا بر گفته این ســخنگو هنوز مشخص نیست که چه کسی در راس هیات روسی قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.