پاکسازی اقتصاد از غيرمجازها

Jahan e-Sanat - - News -

ولیاهلل ســیف*- همانگونه که قبال نیز عنوان شده، مساله موسسات مالی غیرمجاز به دهههای گذشته برمیگردد. سرکوب مالی و پایین نگهداشتن دستوری نرخهای سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرضالحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار کنند.

این موسســات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچگونه خود را تشدید کرده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپردهگیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای باالتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی )...و روز به روز بر تعداد سپردهگذاران آنها افزوده شــد و این موسسات سهم معنیداری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بیخبر از مخاطرات سپردهگذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت میکردند. اما به دلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفهای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپردهگذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.

بــروز ضرر و زیان و حیف و میل ســپردههای مردم و کســریهای قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خألهای قانونی و اهمال برخی مسووالن طی دهههای اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسســات، اســتمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسســات نیز به ســرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسان متخلف این موسسات که سهم قابــل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دســتگاهها و نهادهای مختلف عمال در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجــرای قانون تنظیم بازار غیر متشــکل پولی (مصوب دیماه ۳۸۳۱) ایستادگی و آنها را خنثی میکردند و وقتی نیز در اثر زیان انباشــته خود به مشکل برخوردند، سپردهگذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.

از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخالل در بازار پول را فراهم آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مساله میشد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشهکن کردن کامل اینگونه فعالیتهای مخرب اقدام کند. بر این اساس با ارائه گزارشات الزم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط، گامهای الزم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفسهای پایانی خود را میکشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیاست. هماکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانکهایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کردهاند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل داراییهای آنها و مبالغی که موسسان و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهیها به مرور متناسب با نقدشوندگی داراییها تسویه شوند.

اگرچه پاکســازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات کــه طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواریهایی روبهرو بوده اما بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مســوولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیرمجازها بکوبد.

این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاههای ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطالعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تالش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.

قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد میکند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا حرکت کردهواثربخشیسیاستهایپولینمودعینیپیداکند.دراین رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخهای سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کالن ایجاد شده و میتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.

در خاتمــه از هموطنان گرامی درخواســت میکنم با بهرهگیــری از تجربه تلخ گذشــته، در امر ســپردهگذاری ســرمایههای خود دقت کرده و تحتتاثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسســات را نخورند و توجه داشته باشندکسانیکهدرموسساتغیرمجازسپردهگذاریمیکنند دســت به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجازها وعده داده میشود در واقع بهای ریسک و مخاطرهای است که سپردههای آنها را تهدید میکند.

* رییس کل بانک مرکزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.