تفاهمنامه بانک مرکزی ایران و روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

در جلســه کارگروه همکاری مالی و بانکداری کمیسیون دائمی ایرانروسیه، یادداشت تفاهمی به امضای مسووالن بانک مرکزی ایران و روسیه رسید.

به نقل از پایگاه خبری «وســتنیک کاوکازا»، بانک مرکزی روسیه و ایران یادداشت تفاهمنامهای را با یکدیگر امضا کردند. این یادداشت تفاهم در جلسه کارگروه همکاری مالی و بانکداری کمیسیون دائمی ایران- روسیه برای همکاری تجاری و اقتصادی به امضای دو طرف رسید.

این جلســه به ریاست دمیتری اســکوبلکین، معاون بانک مرکزی روسیه و غالمعلی کامیابی، معاون بانک مرکزی ایران برگزار شــد. بر همین اساس، نمایندگان بانکهای مرکزی دو کشور، سازمانهای اعتباری و نیز نمایندگان وزارت اقتصاد و امور خارجه روسیه در این جلسه حضور داشتند.

همچنین برپایه توافق هیاتهای بانکی ایران و روسیه در مسکو، کارتهای الکترونیکی پرداخت پول شتاب ایران به روبل و میر روسیه به تومان از ماه نوامبر (آبان- آذر) سالجاری در هر کشور مقابل قابل استفاده است.

برپایه نتایج مذاکرات مســکو که با حضور مهدی ســنایی سفیر ایران در فدراســیون روسیه انجام شد، دو کشور برای اتصال شبکه کارت بانکی در ماه نوامبر توافق کردند و طرف روسی نیز اعالم کرد، تمامی تالشهای الزم را انجام میدهد تا درصورت امکان زودتر این طرح اجرایی شود.

برپایه این توافق، شــهروندان هر دو کشور پس از اتصال شبکههای بانکی میتوانند در مقصد مقابل با کارتهای بانکی از خودپردازها وجه دریافت یا وجه خریدها را با کارت در فروشگاهها پرداخت کنند.

با اجرای این توافق، شهروندان ایرانی و روسی هنگام سفر به کشور مقابل نیازی به داشتن وجه نقد ندارند. روسها میتوانند براساس موجودی کارت در ایران تومان دریافت کنند و ایرانیان نیز روبل بگیرند که سامانه بانکی به صورت خودکار اقدام ارزی را انجام میدهد.

همچنین افزون بر مذاکرات دوجانبه روسای هیاتهای بانکی ایران و روسیه، نمایندگان بانکهای رفاه، سینا، حکمت ایرانیان و توسعه صادرات نیز با بانکهای روسی طرف خود برای توسعه همکاریها مذاکره کردند.

امضای پروتکل پنجمین نشست کارگروههای بانکی نیز از دیگر برنامههای هیاتهای ایرانی و روســی در مسکو است. نشست چهارم کارگروههای بانکی شــهریورماه سال گذشــته در تهران برگزار شد و در حاشیه مذاکرات هشتم فروردین ماه حســن روحانی و والدیمیر پوتین روسایجمهور ایران و روسیه در کاخ کرملین، مقامهای مســوول بانکی دو کشور نیز برای توسعه روابط در حوزههای مرتبط مذاکره کرده بودند.

گفتنی است روابط بانکی ایران و روسیه پس از اجرای برجام شتاب گرفت و دو کشور رسیدن به توافقهای مرتبط را همسو با اجرای نقشه راه همکاریهای اقتصادی در دستور کار قرار دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.