بانکها در بانکمرکزی چقدر سپرده دارند

Jahan e-Sanat - - News -

در حــال حاضر بانکها بیش از ۱۳۱ هــزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند که بالغ بر ۵۲۱ هزار میلیارد آن متعلق به سپردههای قانونی آنهاست.

به گزارش ایسنا، مبلغی که بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت میکند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای پولی این بانک است. در این بین نسبت سپردههای قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپردهگذاران در مواقع بروز هجومهای بانکی و همچنین کارکرد سیاستگذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریبفزایندهنقدینگیازابزارهایکنترلیبانکمرکزیمحسوبمیشود. گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانکها بین ۰۱ تا ۰۳ درصد تعیین شده اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپردههای بخش غیردولتی در بانکهای غیرتخصصی در حدی بین ۰۱ تا ۳۱ درصد تعریف شده است که این درصد در دو سه سال اخیر برای آزادسازی بخشی از سپردههای قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانکها حتی کمتر شد.با این حالآخرینگزارشازعملکردمالیبانکهانشانمیدهدحجمسپردههای بانکها و موسسات اعتباری در پایان فروردینماه سال ۶۹۳۱ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۵۲۱ هزار میلیارد آن متعلق به سپردههای قانونی آنهاست.مجموع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در فروردینماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۱ درصد افزایش دارد اما در مقابل نسبت سپردههای بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردینماه سال ۵۹۳۱ نسبت به فروردینماه ســال ۴۹۳۱ بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشاندهنده کاهش رشد سپردهگذاری در بانک مرکزی است که میتواند ناشی از کمتر شدن درصد سپردههای قانونی باشد.این در حالی است که آخرین اعالم بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۳/۰۱ درصد کاهش یافته که در این باره نســبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۲/۱ درصد رسیده اســت و این موضوع میتواند نشاندهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیالتدهی بانکها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد. البته بانک مرکزی پیشتر اعالم کرده بود برای تشویق بانکها به تودیع سپردههای قانونی برای آنها جوایزی در نظر میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.