رشد ۶۳ درصدی تسهيالت بانک صادرات

Jahan e-Sanat - - News -

تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران در پایان اسفند ۵۹۳۱ معادل ۳/۶۳ درصد نسبت به پایان سال قبل رشد داشته که از این نظر سرآمد نظام بانکی به حساب میآید.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ماندهتسهیالتاعطاییاینبانکتاپایانسال۵۹۳۱ بالغبر۰۵۶ هزارمیلیارد ریال است که این میزان تسهیالت اعطایی نسبت به پایان سال قبل (اسفند ۴۹۳۱)معادل۳/۶۳ درصدرشدداشتهاست.براساساینگزارش،بانکصادرات ایران در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت تحققبرنامههایاقتصادمقاومتیوهمچنینهمسوباسیاستهایحمایت از تولید و اشتغالزایی دولت طی سال۵۹۳۱ با پرداخت۴۷۱ هزار میلیارد ریال تسهیالت، اهتمام ویژهای در زمینه اعطای تسهیالت به بخشهای اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور معمول داشته و توانسته عملکرد موفقی را طی سال ۵۹۳۱ در زمینه اعطای تسهیالت رقم زده و رتبه نخست را در زمینه اعطای تسهیالت در بین سایر بانکهای کشور با رشد۳/۶۳ درصد کسب کند.الزم به ذکر است بانک صادرات ایران اخیرا از سوی کارگروه اقتصاد مقاومتی که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور برگزار شد، به دلیل رتبه برتردرزمینهپرداختتسهیالتطیسال۵۹۳۱،بهعنوانبرترینبانککشور معرفی شود و از مدیرعامل این بانک تقدیر به عمل آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.