طيبنيا: ضرورت معافيت بيمهها از ماليات بر ارزش افزوده

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر امــور اقتصادی و دارایی ابراز امیــدواری کرد با تصویب نهایی معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مطلوب بیمهای به مردم ارائه شود.

بــه گزارش «جهان صنعت» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، علی طیبنیا با بیان این مطلب در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی از تالشهای رییس کل و اعضای هیات عامل قدردانی و از فضای آرام و در حال توسعه و پیشرفت این صنعت به عنوان یک واقعیت یاد کرد.وی با اشاره به تالش برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: خوشبختانه این موضوع در قالب الیحهای از طرف دولت به مجلس ارائه شده و امیدواریم با تصویب نهایی این موضوع بتوان گامهای خوبی در ارائه خدمات مطلوب بیمهای مردم برداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عوارض متعددی که در صنعت بیمه وجود دارد، گفت: طبیعی است که این عوارض باعث افزایش حق بیمهها شده و کاهش این عوارض موجب پایین آمدن حق بیمهها و افزایش بهرهگیری از خدمات بیمهای خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.