آغاز پرداختهای تا سقف ۰۰۲ ميليون تومانی کاسپين

Jahan e-Sanat - - News -

کاســپین پرداختهای با مبالغ باالتر از ۰۰۱ میلیون تومان تا سقف ۰۰۲ میلیون تومان را آغاز کرد.

پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپردهگذاران تعاونی منحله فرشــتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، پنجمین مرحله از طرح تعیینتکلیف سپردههای سپردهگذاران این تعاونی (با مبالغ باالتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از تاریخ ۲۱/۵/۶۹۳۱ آغاز شده و به مدت ۰۱ روز کاری در شعب ۰۸گانه موسسه ادامه خواهد داشت.

از عموم مشموالن طرح خواهشمند است مطابق برنامه زمانبندی به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیینتکلیف سپرده خویش اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.