تحقيقات تازه عليه نتانياهو در پي اتهام به فساد مالي

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

بنيامين نتانياهو به خاطر اتهاماتي مبني بر رشوهخواري و فساد مالي زير فشار است. دادگستري اسراييل تحقيقاتي را از نزديكان نخستوزير شروع كرده و رسانههاي جمعي به افشاگري درباره او دست زدهاند. پنجشنبه گذشته دادگاهي در اســراييل اعالم كرد از چند ماه پيش دو تحقيق جداگانه درباره اقدامات مالي نخستوزير در جريان است كه احتمال ميرود به اعالم جرم عليه او منجر شود. طبق سندي كه به تازگي منتشر شده، مقامات قضايي اكنون مدتي است از يكي از مشاوران پيشين نخستوزير سرگرم تحقيق هستند. اين امكان وجود دارد كه آري هاروف، از مشاوران اصلي نتانياهو براي شهادت به دادگاه احضار شود.

هاروف در كابينه نتانياهو مسوول امور مالي و دريافت اعانات بود و اين امر را به شكل محرمانه انجام ميداد. يكي از مشاوران پيشين نخستوزير در اين باره گفته است چنانچه آري هاروف زبان باز كند، ولوله سياسي به پا خواهد شد. در برابر، يكي از سخنگويان نتانياهو ميگويد در اسناد هيچ چيز تازهاي نيست و تمام آن تهمتها، واهي و بيپايه است. اتهام فساد و اختالس در دادگستري اسراييل دو پرونده تحقيقاتي جداگانه درباره نتانياهو تشكيل شده كه موضوع واحدي دارند؛ دريافت رشوه و سوءاستفاده مالي. طبق يك پرونده او طي سالهاي طوالني از دوســتان بازرگان خود هداياي زيادي مانند ســيگارهاي گرانقيمت دريافت كرده است. مطابق پروندهاي ديگر نتانياهو با يك ناشر بانفوذ قرارومدارهاي غيرشفاف گذاشته است. اين ناشر متعهد شده در نشريات خود تصوير مثبتي از اقدامات دولت منتشر كند و در عوض نتانياهو قول داده روزنامه رقيب ناشر يادشده را زير فشار بگذارد.

طبق قوانين اسراييل صدور كيفرخواست عليه نتانياهو او را به كنارهگيري مجبور نخواهد كرد اما فشار سياسي بر او را به ميزان زيادي افزايش ميدهد. اين سياستمدار محافظهكار از 11 سال پيش در راس دولت اسراييل قرار دارد. فرصت تالفي بيابد، خنثي كنند. اين اقدام حتي اگر پنتاگون اطالعات دقيقي در مورد كرهشمالي داشت، باز هم سخت بود؛ كه البته ندارد. تنها توجيه حمله پيشگيرانه براي ممانعت از حمله هستهاي به آمريكا و متحدانش است.

اماآياميتوانكيمرابارشوهراضيبهتسليمبلندپروازيهاي هستهاياش كرد؟ ارزشش را دارد كه امتحان كنيم، اما احتمال موفقيتاش اندك اســت. اگر اقدام نظامي بيهوده اســت و ديپلماسي نامناسب، تنها گزينه باقي مانده بازدارندگي و اعمال محدوديت بر كيم است. ترامپ بايد طي سخنراني- نه در توئيتر يا از طريق وزارت كشــور- اعالم كند كه خواهان آغاز جنگ نيست؛ چه هستهاي چه متعارف. اما بايد تصديق كند كه يك حمله هستهاي از سوي كرهشمالي عليه آمريكا يا متحدانش، با تالفي سريع روبهرو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.