صلح در بنبست

Jahan e-Sanat - - News -

فاطمه رحيمي- تنش ميان آمريكا و كرهشمالي هيچ گاه تــا اين اندازه نبوده، طي هفتههاي اخير بارها مقامات دو كشور يكديگر را به حمله تهديد كرده و هشدار دادهاند اقدامات تحريكآميز طرف مقابل را تحمل نخواهند كرد؛ اگر جنگي رخ دهد اما پس از ۴6 سال براي نخستين بار آتشبس در شبهجزيره كره نقض شده است. اكونوميست در آخرين شــماره خود به افزايــش بحران پيونگيانگواشنگتن پرداخته و به دنبال چارهجويي براي اجتناب از وقوع جنگي هســتهاي در سطح جهاني است. در گزارش اين نشريه آمده است:

هيچ گزينه مناسبي براي متوقف كردن كيم جونگ اون وجود ندارد اما كوركورانه وارد جنگ شدن بدتر است. عجيب اســت كه كرهشمالي اين اندازه مشكلساز است. اين كشور يك ابرقدرت نيست.

با اين حال ديكتاتوري كوچك رهبر كرهشــمالي توجه جهانيان و حتي رييسجمهور آمريكا را به خود جلب كرده است. اين كشور بيست و هشتم ژوئيه يك موشك بالستيك قارهپيما را آزمايش كرد كــه ميتواند لسآنجلس را هدف قرار دهد. اين كشور خيلي زود قادر خواهد بود كالهكهاي هستهاي را روي چنين موشكهايي سوار كند، همانطور كه روي موشكهايي كه كرهجنوبي و ژاپن را هدف قرار ميدهد، ميتواند. مردي مسوول اين زرادخانه وحشتناك است كه هيچ اهميتي به جان مردم نميدهد. هفته گذشته وزير خارجه او اعالم كرد اگر «مقام عالي» اين رژيم تهديد شود، كشورهايي كه تهديد كرده اند را با تمام ابزارها از جمله هستهاي، بهطور پيشــگيرانه نابود خواهد كرد. تنها يك احمق است كه اين هشدار را جدي نميگيرد. يك جنگ ديگر در شبهجزيره كره جديترين خطر اين نيست كه يك طرف چطور ناگهان درصدد نابودي طرف ديگر برميآيد. مســاله اين اســت كه هر دو طرف دچار اشــتباه محاســباتي شوند و چرخهاي از تشديد تنشها منجر به فاجعهاي خواهد شد كه هيچ كس خواهانش نيست.

رييسجمهور آمريكا وعده داده كه كرهشمالي را از تكميل كالهك هستهاي كه خاك آمريكا را تهديد كند، باز ميدارد. برخي مفســران از شــليك به آزمايشهاي موشكي آينده ميگويند. ديگران پيشنهاد استفاده از زور را براي سرنگوني اين رژيم يا حمالت پيشــگيرانه براي نابود كردن زرادخانه هســتهاي كيم پيش از آنكه فرصت استفاده از آن را بيابد، مطرح ميكنند.

بمبها و سكوهاي پرتاب موشك كيم پراكنده و مخفي هســتند. نيروهاي مســلح آمريكا با تمام قدرتي كه دارند، نميتوانند تهديد هستهاي كرهشمالي را پيش از آنكه كيم همه آرام باشند تمام گزينهها براي مقابله با كرهشمالي بد هستند. با وجود آنكه آمريكا نبايد كرهشــمالي را به عنوان قدرت هستهاي به رسميت بشناســد، اما بايد سياستهاي خود را براساس اين واقعيت برنامهريزي كند كه اين كشور قدرت هستهاي غيرمشروع است. شــايد يك روز مردم كرهشمالي با كودتا يا اعتراض از دســت اين حاكم منفور خالص شــوند و اين شبهجزيره هم مانند آلمان به عنوان دموكراسي متحد شود. تا آن زمان جهان بايد آرام باشد و كيم را محدود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.