توافق محرمانه عربستان- يمن براي پايان جنگ

Jahan e-Sanat - - News -

وبســايت آمريكايي ‪Just Security‬ در تحليلي از زدوبندي محرمانه و بزرگ پرده برداشت كه نشان ميدهد عربستان و يمن آن را براي پايان دادن به جنگ ترتيب داده بودند.

اين ســايت آمريكايي كه متخصص در امر سياست و امور جهاني است، از ديداري جديد كه بين مسووالن اماراتي و سعودي با نمايندگان جناحهاي طرفدار عبدربه منصورهادي، رييسجمهور مستعفي يمن و عبداهلل صالح، رييسجمهور پيشين اين كشور برگزار شده، پرده برداشت و توافق بين آنها را اشتباه خواند چراكه ممكن بود به جنگ بيپايان منجر شود.

اسپوتنيك به نقل از اين سايت آمريكايي و براساس گزارشهاي موثق آورده اســت: اين توافق، ائتالف دولتي مجددي را بين كنگره سراســري مردمي به رياست عبداهلل صالح و حزب االصالح (شاخه اخوانالمسلمين) ايجاد ميكرد و باعث ميشد خالد بحاح، معاون سابق منصورهادي به عنوان نخستوزير روي كار بيايد يعني خالد بحاح براي دوره انتقالي نخســتوزير خواهد شد تا بعد رييسجمهور تعيين شود. همچنين احمد علي، پسر صالح به عنوان وزير دفاع تعيين خواهد شد.

طبق اين توافق كه تكميلكننده طرح شوراي همكاري خليج فارس خوانده شده، اين قرارداد پسر صالح را به عنوان مسوول اجرايي در يمن قرار ميداد كه كامال هر آنچه پدرش ميخواست، اجرا كند. اين وبسايت آمريكايي تاكيد كرده است كه اين قرارداد بدون مشاركت اسماعيل ولد شيخ احمد، فرستاده سازمان ملل به يمن مورد بررسي قرار گرفته بود و ميتوانست براي يمن فاجعهبار باشد چراكه تنها قصد داشت افراد قبلي را روي كار بياورد؛ كساني كه ۰۴ سال اين كشور را اداره كرده بودند.

براساس اين گزارش، اين توافق نميتوانست به حل و فصل مشكالت محلي كه ناشــي از جنگ داخلي كنوني است، بپردازد و جداييطلبان جنوب يعني كساني كه اكنون بر شهرستانهاي متعددي تسلط دارند و شبهنظاميان قوي دارند، نميتوانند از وعدههاي مبهم خود درباره خودمختاري براساس اين توافق جديد كوتاه بيايند.

اين ســايت آمريكايي از آمريكا، سازمان ملل و بقيه اعضاي جامعه جهاني خواسته است به منظور حذف اين توافق بزرگ وارد عمل شوند و در پاسخ به خواستههاي مردمي سعي كنند افراد فاسدي كه قبال در اين كشور روي كار بودند را كنار بگذارند. سايت ‪Just Security‬ همه را با اين گزارش غافلگير كرد كه نشان از آن دارد عربستان قصد دارد طي ماههاي آينده جنگ را پايان دهد.

اين در حالي است كه روزنامه راياليوم با يك رهبر برجسته حزب كنگره تماس گرفت و درباره اين قرارداد جويا شد اما او كامال اين خبر را تكذيب كرد و گفت حزب كنگره نميتواند بدون مشاركت انصاراهلل وارد توافقي شود. درز اخبار از اين طرح براي ايجاد اختالف بين دو طرف است. اين مسوول كه خواست نامش فاش نشود، در عين حال به انجام ديدارهايي بين نمايندگان حزب كنگره و نمايندگان دولت امارات اذعان كرد اما گفت اين ديدارها نتيجهاي نداشت. او همچنين افزود: اعضاي حزب هيچ ديداري با مقامات عربستاني نداشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.