كاهش پرداخت اموال به تشكيالت خودگردانفلسطين

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا پنجشنبه گذشته با بررسي اليحه تيلور فورس كه بر كاهش پرداختهاي مالي آمريكا به تشكيالت خودگردان تاكيد دارد، موافقت كرد.

واشنگتن تالش ميكند پرداخت اموال به تشكيالت خودگردان را تا زماني كه حقوق خانوادههاي شهدا و اسيران فلسطيني را پرداخت ميكند، كاهش دهد. اين روزنامه اشاره كرد كه تصويب اين اليحه با حمايت تمامي اعضاي جمهوريخواه مجلس سنا و نيمي از اعضاي دموكرات تصويب شد و پيشبيني ميشود اين قانون طي هفتههاي آينده با حمايت و استقبال بيشتري همراه شود و به تصويب كنگره نيز برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.