دشوارترين مرحله

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP دبيركل ائتالف ناتو هشــدار داد، روابط ميان اين ائتالف و مسكو وارد دشوارترين مرحله خود از زمان جنگ سرد تاكنون شده است.

ينس استولتنبرگ در پي اظهارات دونالد ترامپ مبني بر اينكه روابط واشنگتن و مسكو به پايينترين ميزان خود رسيده است، گفت: اقدامات بيثباتكننده روسيه در شرق اوكراين باعث از بين رفتن اميد براي يك شروع دوباره روابط ديپلماتيك شد. دبيركل ناتو به سيانان گفت: از نظر من اين درست است كه بگوييم روابط ناتو با روسيه اكنون دشوارتر از هر زماني از زمان پايان جنگ سرد شده است. استولتنبرگ اظهار كرد: ناتو متعهد به اجتناب از افزايش هرچه بيشتر تنشها و پيگيري يك رويكرد دوجانبه بازدارندگي دفاعي و گفتوگو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.