احتمال دستكاري در آمار انتخابات ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز-دفتردادستانكلونزوئالشامگاهچهارشنبهگذشتهاعالمكرد كه درباره اتهام دستكاري آمار شركتكنندگان در رايگيري اخير اين كشور يك پرونده قضايي گشوده و تحقيقات خود را آغاز كرده است.

شركت اسمارتمتيك كه تكنولوژي رايگيري الكترونيكي را در ونزوئال فراهم آورده است، عنوان كرده كه دستكم يك ميليون راي به تعداد آراي واقعي در اين انتخابات جنجالبرانگيز اضافه شده و با احتساب اين آراي تقلبي، ميزان راي به 1/۸ ميليون رسيده است. اين اتهام را رييسجمهور ونزوئال و شوراي انتخابات در اين كشور رد كردهاند اما دادستان كل ونزوئال اين مساله را بيسابقه توصيف كرده و تاكيد دارد كه چنين امري ميتواند يك جرم بسيار بزرگ باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.