كابينه جديد پاكستان سوگند ياد كرد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- كابينه جديد دولت پاكستان ديروز در محل كاخ رياستجمهوري اين كشور در شهر اسالمآباد سوگند ياد كرد.

برخي از تغييرات شناخته شده در اين كابينه ۳۴ عضوي عبارتند از: اولين وزير امور خارجه دولت پاكستان از سال ۳1۰۲ تاكنون چراكه در دوره دولت نواز شــريف، وزير امور خارجه رسمي وجود نداشت و وظايف اين سمت به سرتاج عزيز، مشاور امور خارجه نواز شريف سپرده شده بود. در كابينه جديد خواجه محمد آصف، وزير دفاع سابق قرار است وزير امور خارجه شود. رييسجمهور پاكستان نظارت بر مراسم تحليف اعضاي كابينه جديد را كه همگي از وفاداران به نواز شــريف هستند، به عهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.