سفر دبيركل سازمان ملل به اسراييل

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- دبيركل سازمان ملل پايان ماه ميالدي جاري به اراضي اشغالي و نوار غزه و راماهلل سفر خواهد كرد.

آنتونيو گوترش در سفر سهروزه خود كه ۸۲ آگوست آغاز خواهد شد، با رهبران اسراييلي در تلآويو ديدار خواهد كرد و بعد از آن براي ديدار با محمود عباس به راماهلل ميرود. وي به نوار غزه هم سفر خواهد كرد. ســفير اسراييل در سازمان ملل در اين باره تاكيد كرد كه سفر گوترش به اراضي اشــغالي به وي اجازه خواهد داد تا روابط سازندهاي با بنيامين نتانياهو، نخستوزير اسراييل برقرار كند. گوترش در اين سفر با نتانياهو و همچنين وزير جنگ اين رژيم ديدار خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.