حمله به سفارت اسپانيا در ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مقامهاي ونزوئال اعالم كردند، سفارت اسپانيا در اين كشور هدف حمله با بمب دستساز از سوي دو فرد موتورسوار قرار گرفته است. دادستانهايونزوئالگزارشكردنداينحادثهپنجشنبهگذشتهاتفاقافتاده و از كوكتلمولوتف در آن استفاده شده است. اشارهاي به تلفات و خسارات اين حمله نشده اما به نظر ميرسد ساختمان سفارت اسپانيا آسيبي نديده است. اين در حالي است كه اولين نشست مجلس بازنويسي قانون اساسي ونزوئال با حضور ۵۴۵ نماينده ديروز تشكيل شد كه ميتواند به رويارويي ميان نيكوالس مادورو و مخالفانش تبديل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.