5

Jahan e-Sanat - - News - ﺑﯿنالملل

سهامدارانوفعاالنبورساينروزهامنتظراعالموزرايكابينه دولتدوازدهمهستندتابتواننددربارهآيندهسياستگذاريهادر اينبازارتحليلهايدقيقتريداشتهباشند.طبيعتاوزيراقتصاد براي سرمايهگذاران اين بازار مهمترين اتفاق دولت آينده است. در اين ارتباط يك كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: به نظر ميرسددولتدوازدهمبرنامههايجديبرايتنظيمونظاممند كردن بازار پول دارد كه با اجراي اين برنامهها و منطقي كردن نرخ سود بانكي و كنترل موسسات مالي پرريسك، به طور قطع بازار سهام به زودي بهترين گزينه براي سرمايهگذاري ميشود. سيدرضا علوي، مديرعامل كارگزاري بانك توسعه صادرات در گفتوگو با سنا درخصوص تاثير مراسم تحليف رييسجمهور بر بازار سرمايه گفت: تاثير اينگونه مراسم، پس از تعيين تكليف نهايي كابينه و آغاز به كار دولت در دور جديد مشخص ميشود. وي با اشاره به اينكه تيم اقتصادي دولت براي بازار سرمايه بسيار مهم است، گفت: چينش افراد در كابينه براي سرمايهگذاران بورسي بسيار پراهميت است به خصوص گروه اقتصادي دولت و سياستهاي آنها كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر بازار سرمايه تاثيرگذار است. علوي با اشاره به اينكه پس از مراسم تحليف، رييسجمهور بايد كابينه خود را به مجلس معرفي كند، افزود: بازار سرمايه منتظر مشخص شدن اعضاي هيات دولت و سياستهاي اقتصادي و سياسي دولت دوازدهم است تا با شفاف شدن برنامههاي دولت، سرمايهگذاران استراتژيهاي جديد خود را طراحي كنند. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه انتخاب وزرا و كابينه جديد براي بازار ســرمايه خبر بسيار مهمي است، اظهار داشت: بازار سرمايه با تعيين تكليف هيات دولت، براساس محاسبات و سمت و سوي جديد دولت اقدام به تعيين سياستهاي خود ميكند و حركت جديدي را آغاز خواهد كرد. علوي پيشبيني كرد: پس از انتخاب كابينه و تعيينسياستهايكالناقتصاديوسياسيميتوانبهحركت نقدينگيبهسمتبازارسرمايهاميدواربود.ويبابياناينكهاميد ميرود دولت دوازدهم نگاه ويژهتري به بازار سرمايه داشته باشد، افزود: برخي معتقدند دولتها در دوره دوم فعاليت خود توجه بيشتري به بازار سرمايه دارند و اين يك نگاه تجربي است. علوي افزود: از نگاه علمي نيز برنامههاي دولت براي بازار پول ميتواند منجر به هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه شود. همچنين تاكيد دولت بر تعيين تكليف موسسات مالي پرريسك در كنار اصالح نرخ بهره در اقتصاد باعث ميشود بسياري از مشكالت بازار سرمايه حل شود.

گﺮوه ﺑﻮرس- معامالت فرابورس هفته گذشته در حالي ادامه يافت كه در مقياس هفتگي شاخص كل رشد كرد اما متغيرهاي حجــم، ارزش و تعداد دفعات معامالت با تغيير محسوسي نسبت به هفته پيش از آن روبهرو نشد. معاملهگران هفته گذشته 984 ميليون ورقه بهادار را در 121 هزار دفعه به ارزش هفت هزار و 61 ميليارد ريال دست به دست كردند كه در اين ميان حجم و ارزش دادوستدها سه و شش درصد افت و تعداد دفعات معامالت يك درصد رشد كرد. هفته گذشته شاخص كل فرابورس نيز با افزايش 1/2 درصدي، بازدهي خود از ابتداي سال را به بيش از شش درصد يعني رقم 6/4 درصد رساند. چهارشنبه هفته قبل آيفكس در ارتفاع 931 واحدي ايستاد كه 11 واحد نسبت به چهارشنبه پيش از آن بيشتر بود. بررسي دادوستدهاي فرابورس در روزهاي گذشته نشان ميدهد سهشــنبه 10 مردادماه باالترين حجم معامالت به ميزان173 ميليون ورقه بهادار و بيشترين ارزش آن چهارشنبه يازدهــم اين ماه به ميزان يكهزار و 880 ميليارد ريال رقم خورده است. سهامداران به ترتيب در بازارهاي اول، دوم و پايه نيز ‪355 ،205‬ و 408 ميليون سهم را به ارزش ،321 يكهزار و 100 و 944 ميليارد ريال خريد و فروش كردند. اين سه بازار همچنين با بهترين عملكرد هفتگي در افزايش حجم و ارزش معامالت روبهرو شدند به طوري كه بازارهاي اول، دوم و پايه به ترتيب رشد ‪99 13،‬ و 13 درصدي حجم و همچنين افزايش ‪24 31،‬ و 39 درصــدي ارزش معامالت را تجربه كردند. در همين حال بازار ابزارهاي نوين مالي ميزبان معامله61 ميليون ورقه بهادار به ارزش چهار هزار و 693 ميليارد ريال قرار گرفت. به تفكيك ابزارهاي معامالتي در اين بازار، اوراق بدهي به ميزان چهار ميليون ورقه به ارزش چهار هزار و 224 ميليارد ريال دست به دست شد؛ صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله شاهد جابهجايي 11 ميليون ورقه به ارزش 165 ميليارد ريال بودند و در نهايت اوراق تسهيالت مسكن خريد و فروش 400 هزار ورقه تسه به ارزش 305 ميليارد ريال را تجربه كرد. اين ابزارهاي معامالتي نسبت به هفته پيش از آن با افت نسبي حجم و ارزش معامالت روبهرو شــدند و تنها ETF ها بودند كه رشد دو درصدي حجم دادوستدها را تجربه كردند. ارزش خرد معامالت بازار سهام در مجموع بازارهاي اول، دوم، پايه، مشتقه و SME هفته گذشته به رقم دو هزار و هفت ميليارد ريال رسيد كه بيشترين سهم از اين رقم را گروه فلزات اساسي به ميزان 310 ميليارد ريال به خود اختصاص داد.

گﺮوه ﺑﻮرس- معامالت بورس در هفتهاي كه گذشت پس از مدتها وارد فاز اصالحي شد و سهامداران ديگر شاهد رشد ادامهدار اين متغير نبودند. اين اتفاق كه به صورت سنتي هر از چندي در تاالر شيشهاي رخ ميدهد را بايد يك نوسان عادي تلقي كنيم و همه چيز در مسير طبيعي قرار دارد. به هر حال در اقتصاد پس از هر رشدي بايد در انتظار كاهش يا سقوط نيز باشيم و اين رويداد در هفته دوم مردادماه در بازار سهام روي داد. در حالي كه در فضاي بيروني بورس در دو حوزه سياسي و اقتصادي تحوالت اثرگذار منفي يا مثبتي روي نداده است. اتفاق مهم هفته گذشته در بازار سهام به آخرين روز معامالتي اين بازار اختصاص دارد به طوري كه براي اولين بار پس از مدتها همه شاخصها در بورس منفي شدند. اين اتفاق در حالي رخ داد كه نماگر بورس به تازگي وارد كانال 81 هزار واحدي شده بود و پس از مدتها سهامداران با يك آرامش نسبي در تاالر شيشهاي مشغول فعاليت بودند. آمارهاي معامالتي بورس در روز چهارشنبه دهم مردادماه نشان ميدهد كه در پايان اين روز كاري، بازار سهام اكثر شاخصهاي بورس با ريزش دستهجمعي مواجه شدند. گفتني است از روز 31 خرداد 96 كه شاخص بورس با كاهش 131 واحدي مواجه شده بود، اين متغير بيشترين افت را در شش هفته اخير تجربه كرد. در اين ميان شاخص معامالتي بازار اول با 172 واحد و شاخص كل با 141 واحد كاهش بيشترين افت را در بين ساير شاخصها تجربه كردند. شاخص كل بورس نيز با اين افت در ميانههاي كانال 81 هزار واحد قرار گرفت و در نهايت به 81 هزار و 265 واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص كل هموزن با پنج واحد رشد به 17 هزار و 815 واحد دست پيدا كرد. افزون بر اين ارزش بازار نيز با كاهش 560 ميليارد توماني به محدوده 320 هزار ميليارد توماني رسيد تا شاهد از بين رفتن حجم نسبتا زيادي از سرمايهها در بازار سهام باشيم. تحليلگران درباره چرايي اين نوسان و آينده بازار نگاههاي متفاوت اما خوشبينانهاي دارند. به هر حال آغاز معامالت در هفته سوم مردادماه كه البته اولين روز آن بهخاطر مراسم تحليف رييسجمهوري همه بورسها تعطيل هستند و از روز يكشنبه موتور معامالت در بورس روشن ميشود، ميتواند بسترهاي تازهاي از تحرك سهامداران و تحوالت تازه شاخص را شكل دهد. بر اساس اين گزارش در پايان معامالت هفته منتهي به 11 مردادماه 69، شاخص كل نسبت به هفته قبل با 0/3 كاهش روبهرو شد. به گزارش بورس تهران، در پايان معامالت هفته منتهي به 11 مردادماه 69، شاخص كل با 243 واحد كاهش نسبت به هفته قبل به رقم 81266 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 86 واحد افزايش به رقم 56937 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 994 واحد افزايش عدد دحاو177157 را تجربه كرد و به ترتيب با 0/150 درصد و 0/56 درصد كاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در پنج روز كاري هفته دوم مردادماه 69، ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 9720 ميليارد ريال بالغ شــد كه نسبت به هفته قبل 28/6 درصد كاهش يافته است. در ضمن تعداد 3572 ميليون انواع اوراق بهادار در 250 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب شــش درصد و 17 درصد كاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. اين درحالي است كه تعداد 58 ميليون واحد از صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش از 616 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با 352 درصد و 367 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.