۷۱‌ميليون‌تومان‌اوراق‌براي‌دريافت‌وام‌مسكن

Jahan e-Sanat - - News -

اين روزهــا براي خريــد هر برگ اوراق تسهيالت مسكن بايد حدود 79 هزار تومان هزينه كرد. با اين حســاب مجردهاي تهراني براي گرفتن وام 60 ميليون توماني مسكن بايد 9 ميليون و 480 هزار تومــان صرف خريد اوراق كنند. همچنين زوجهاي تهراني براي 100 ميليون تومان وام مسكن ميتوانند تا سقف 15 ميليون و 800 هزار تومان تســه بخرند كه به اين مبالغ ميتوان هزينه وام جعاله 10 ميليون توماني را هم اضافه كرد. به گزارش ايسنا، در حال حاضر بيشترين قيمت هر برگ از اوراق تســهيالت مسكن به امتياز تسهيالت مسكن تيرماه سالجاري به قيمت هر بــرگ 79 هــزار و 860 تومان مربوط است. همچنين قيمت هر برگ از اوراق تسهيالت مســكن مرداد ماه 1394 با قيمت 73 هزار و 596 تومان دادوستد ميشود. زوجهاي تهراني با خريد 200 برگ از اوراق تسهيالت مسكن ميتوانند تا سقف 100 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به اين مبلغ 10 ميليون تومان وام جعاله تعلق ميگيرد. با اين حساب براي دريافت 100 ميليون تومان وام با قيمت هر برگ تقريبا 79 هزار تومان، زوجهاي تهراني بايد 15 ميليون و 800 هزار تومــان اوراق بخرند. اين مبلغ با احتساب 10 ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد 20 برگ بهادار با قيمت يك ميليون و 580 هزار تومان از اوراق تسهيالت مسكن را خريداري كنند در مجموع بايد حدود را 17 ميليون و 380 هزار تومان صرف خريد 220 برگ اوراق كنند و همچنين زوجهاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از 200 هزار نفر زندگي ميكنند، ميتوانند تا سقف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن ايــن مبلغ بايد 160 ورق بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد 12 ميليون و 640 هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و 580 هزار تومان اوراق وام جعاله بايد در مجموع براي خريد اوراق مبلغ 14 ميليــون و 220 هزار تومان پرداخت كنند. زوجهاي ساكن در ساير مناطق غير از دو مورد ذكر شده در باال ميتوانند براي گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 120 برگ بهادار خريداري كنند كــه با قيمت هر برگ تقريبا 79 هزار تومان، بايد 9 ميليون و 480 هزار تومان بابت خريد اين021 برگ بپردازند كه اين مبلغ به عالوه يك ميليون و 540 هزار توماني كه براي اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهنــد كرد بايد در مجموع 10 ميليون و 780 هزار تومان صرف هزينه 120 برگ اوراق تسه كنند. الزمبهتوضيحاستكهمجردهايتهراني نيز ميتوانند تا سقف 60 ميليون تومان و غيرزوجهايي كه در مراكز استانهاي بــاالي 200 هزار نفر جمعيت دارند تا ســقف 50 ميليون تومان و در نهايت غيرزوجهاي ســاكن در ساير مناطق تا سقف04 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ‪100 ،120‬ و 80 برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق 9 ميليون و 480 هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان باالي 200 هزار نفر جمعيت مبلغ هفت ميليون و 900 هزار تومان و ديگر افراد مبلغ شش ميليون 320و هزار تومان پرداخت كنند، البته مبلغ يك ميليون 540و هزار تومان هم بابت خريد 20 ورق براي وام جعاله بر اين مبالغ اضافه ميشود. اوراق تسهيالت مسكن توســط بانك مسكن منتشر ميشــود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره ششماهه قابل تمديد است. اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش باقي مانده دارايقيمتمتفاوتياست.درصورتيكه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارندهاوراقازتسهيالتآناستفادهنكند، نماد معامالتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي براي خريد اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.