چالش‌عمليات‌مالي‌اسالمي‌در‌امارات‌

Jahan e-Sanat - - News - آﻣﺎر

بانكهاي اسالمي در امارات جايگاه غالبي ندارند و فقط 19 درصد تسهيالت و 20/5 درصد ســپردههاي نظام بانكي اين كشور را به خود اختصاص دادهاند. به گزارش تسنيم، امارات متحده عربي در ســال 2015 از نظر ســرعت رشد اقتصادي رتبه دهم در جهان را كســب كرده بــود. امارات يكي از كشــورهاي حاشيه خليجفارس است اما اين كشور اسالمي با وجود رشد و توسعه برمبناي نظام ســرمايهداري و بانكهاي ربوي، بخشي از فضاي اقتصاد را نيز در اختيار بانكهاي اسالمي قرار داده است. كشور امارات متحده عربي از هفت شيخنشين تشكيل شده كه داراي يك بانك مركزي اســت، هر منطقه مالكيت محلي خود را دارد و از قوانيــن تجاري محلي خود استفاده ميكند. اصول بانكداري اسالمي در كشور امارات براساس اصول قرآن و سنت بنا شده است. بانكداري اسالمي در امارات مشتمل بر بانكداري شعبهاي، بانكداريمشاركتي،بانكداريخصوصيو بانكداريالكترونيكاستكههموارهسعي ميكنندازفناوريهاينوينبرايرضايت مشترياناستفادهكنند.درمجموع،امارات يكي از پيشروان منطقه خليجفارس در زمينه بانكداري اسالمي است و هماكنون حدود هشت بانك اسالمي و دو سازمان مالي اسالمي (به منظور حمايت مالي) در اينكشورفعاليتميكنند.همچنيناين كشور با همكاري بانك اسالمي امارات به تاسيس كرسيهاي تخصصي مطالعات بانكدارياسالميباهدفتقويتوتوسعه مهارتهاي دانشجويان و آينده شغلي آنــان در حوزه خدمات مالي و بانكي به ويــژه امور مالي- اســالمي اقدام كرده است. در امارات هشت بانك از بانكهاي ملي، تحت قانونهاي شريعت و اسالمي فعاليت ميكنند. اين بانكها شامل بانك اســالمي دوبي، بانك اسالمي ابوظبي، بانك اسالمي الهالل، بانك اسالمي نور، بانك عجمان، بانك دوبي و بانك شارجه هستند. بانكهاي اســالمي در امارات جايگاه ويژهاي دارند، دولت اين كشــور كوشش بسياري جهت گسترش آنها در كنار فعاليت بانكهاي متعارف ميكند از جملهمهمتريناينبانكها،بانكاسالمي دوبي است. بانكهاي اسالمي اين كشور طي ســالهاي 2010ـ2014 به طور متوسط رشد ســاالنهاي معادل 13/7 درصد داشــتهاند. دارايي اين بانكها در پايان ،2014 معادل 404 ميليارد درهم بود. بانكهاي اسالمي امارات، 19 درصد تسهيالت 20/5و درصد سپردههاي نظام بانكي اين كشــور را به خود اختصاص دادهاند. از سوي ديگر بررسي متغيرهاي عملكردي نشــان ميدهد اين بانكها از لحاظ ســودآوري عمليات و مديريت ريسك، عملكرد قابل قبولي داشتهاند. با گســترش بانكداري اسالمي در نقاط گوناگــون جهان الگوهاي بســياري از بانكهاياسالميارائهشدكهشناختآنها ميتواندزمينههمگراييواستانداردسازي خدمات ارائهشــده از ســوي بانكهاي اسالميوبهرهگيريازتجربههايهمديگر را فراهم كند. از جمله بانكهاي اسالمي كه چنين ويژگي دارند، بانك اســالمي دوبي است. معرفي الگوي عملياتي بانك پيش گفته در جايگاه بانكي پيشرو در خدمات مالي اسالمي و نقد و بررسي آن ميتواند نقش موثري در ارتقاي فعاليت بانكهاي كشورهاي ديگر به ويژه ايران داشته باشــد. بانك اسالمي دوبي يك مجموعه سهامي عام است كه در حال حاضر 62 شــعبه در اين كشــور دارد. فعاليت اين بانك فقط به داخل امارات محدود نميشود بلكه در پاكستان نيز داراي 53شعبه است. همچنين با تركيه و عمان نيز مبادالت مالي اسالمي خود را دنبال ميكند. يكــي از ويژگيهاي منحصربهفرد بانكهاي اسالمي وجود شوراي فقهي در ساختار آنهاست. منظور از شــوراي فقهي، گروهي از افراد داراي دانش بانكي، فقهي و حقوقي است كه به بررسي و انطباق عملكرد بانك با احكام اسالمي ميپردازند و در صورت لزوم به ايجاد ابزارهاي جايگزين شــرعي و ارائه فتاواي مورد نياز اقدام ميكنند. به بيان ديگر،شوراهايفقهيدربانكدارياسالمي با بررسي ميزان انطباق عمليات بانك با موازين شرع به حفظ شهرت بلندمدت بانك اسالمي كمك ميكنند. در اكثر بانكهاي كشورهاي اسالمي، هياتهاي شرعي با عناويني همچون شوراي فقهي، شوراي تخصصي فقهي، شوراي شريعت، كميته شريعت ...و تشكيل شدهاند كه وظيفه آنها نظارت شرعي بر بانكهاي اسالمي است. در كشور امارات متحده عربي قانون فدرال سال 1985 بر نظام نظارت شرعي بانكي حاكم است. ماده »5« اين قانون خواهان تاسيس مرجع عالي شرعي زير نظر وزارت دادگستري و امورات اســالمي است تا بر بانكهاي اسالمي، موسسات مالي و شركتهاي سرمايهگذاري نظارت كامل و دقيق كند. ماده »6« قانون فدرال، تمام موسسات مالي اسالمي را ملزم به تصريح ضرورت تاســيس شــوراي فقهي در اساسنامه موسسهميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.