تولید۰۰4 هزار تن مس محتوا تا پایان سال۹۹

Jahan e-Sanat - - News - دنیای خودرو

‌پژو‌سیتروئن‌دومین‌خودروساز‌بزرگ‌اروپا‌شد مالکیت ۹/۱ بیلیون دالری برندهای اوپل و واکســهال جنرالموتورز توســط گروه پژو ســیتروئن اکنون تکمیل شده و این گروه خودروسازی توسعه یافته با سهم بازار 7۱ درصدی، دومین خودروساز بزرگ اروپا است.

به گزارش خبرخودرو، این اقدام پژو سیتروئن پایانی بود برای ۸۸ سال مالکیت اوپل و واکسهال توسط جنرال موتورز در حالی که مالک جدید این برندها؛ پژو سیتروئن از تمایل خود در ایجاد برنامه عملکردی برای برندهای جدید خبر داده که طی 00۱ روز آینده به سهامداران ابالغ میشود.

بــه گفتــه مدیرعامــل جدید اوپــل، ایــن برند تحت مالکیت جدید خــود برنامهریزی کرده تا در ســال 2020 مجددا به ســوددهی بازگــردد. Lohscheller جایگزین ‪Karl-Thomas Neumann‬ شــده که از زمان انتصاب در سال ۳۱02 به مدت چهار سال در راس اوپل قرار داشت.

این قرارداد به معنای آن اســت که خرید، هزینههای R&D و تولید اکنون به طور کامل بین اوپل، واکسهال و پژو سیتروئن به اشتراک گذاشته میشود.

کارلوس تاوارس مدیر پژو سیتروئن اظهار داشت: «اوپل آلمانی باقی میماند و واکسهال نیز انگلیسی باقی خواهد ماند. این برندها به خوبی با طیف برندهای فرانســوی پژو، ســیتروئن و DS ما منطبق هســتند. این ادغام تولد یک همکاری اروپایی حقیقی است.»

این ادغام کمک کرده تا پژو ســیتروئن با ســهم بازار 7۱درصدی به دومین خودروساز بزرگ اروپا پس از فولکس واگن تبدیل شود.

‌فولک ‌سواگن‌خط‌تولید‌شاس ‌یبلندهای‌خود‌را‌ توسعه‌م ‌یدهد

خبرخودرو- فولکس واگن خط تولید شاســیبلند و کراساوورهای خود را توسعه خواهد داد.

بر اســاس فیلمی تازه منتشر شــده، جدیدترین عضو در خط تولید شاسیبلندهای فولکس واگن مدل کوچک T-Roc اســت که اواخر ماه جاری به نمایش عمومی در میآید.coR-T حتی از تیگوان جدید نیز کوچکتر بوده و خریداران جوانتر را هدف گرفته است.

همچنیــن در این فیلم گفته شــده که فولکس واگن تودوزی تمام مشکی را برای آن ارائه نمیکند بلکه رنگ قرمز را برای مواد و ترکیب رنگ آن در نظر گرفته است.

همچنین T-Roc با رنگ بدنه دوگانه عرضه میشود در نتیجه با ترکیب رنگهای جذابی ارائه خواهد شد.

فولکــس واگن T-Roc که براســاس پلتفرم MQB ساخته میشود دارای عملکردی قابل توجه خواهد بود.

این خودرو اولین مــدل تولیدی فولکس واگن خواهد بود که به سیستم هیبریدی ۸4 ولت مجهز میشود که در آئودی SQ7 توربوها را فعال میکند. قرار است تولید این خودرو اواخر ماه جاری در پرتغال آغاز شود. ‌رولز‌رویس‌به‌پیشرفت‌فکر‌م ‌یکند به گفته تورســتن مولر اتوس، مدیــر رولز رویس، این خودروساز در پی توسعه این برند فراتر از مدلهای کنونی خود است.

البته وی تایید کرده که هیچ فشــاری برای توسعه این برند وجود ندارد و این اقدام در واقع برای ویژگیهای لوکس رولز رویس نیز مضر است. وی گفت: «فروش انبوه بیمعنی است. مشتریان نمیخواهند رولز رویسهای زیادی در بازار باشد.» این خودروساز سال گذشته تنها چهار هزار دستگاه خودرو فروخته است و گمان میرود فروش این برند پس از عرضه شاسیبلندCullinan در سال ۹۱02 که به گفته مولر اتوس، خریداران جدیدی را به این برند جذب میکند، به پنج هزار دستگاه افزایش یابد.

وی اکنون در پی بهترین راه برای ارائه طیف وسیعتری از محصوالت به مشــتریان با حجم فروش کنونی است. به همین منظور، هیــچ مدل فانتوم کوپه یا کانورتیبلی ارائه نخواهد شد و در عوض نقش آنها به داون و ریس کوچکتر داده میشود. همچنین به تازگی نیز نسخههای بلک ادیشن اســپرتتر از این دو مدل و گوست معرفی شده است که این همان راهکاری است که مولر اتوس برای توسعه به آن روی آورده است. مولر اتوس ساخت هر مدلی کوچکتر از گوست را نیز رد کرده است. ‌طراحی‌ذهنی‌از‌هیوندای‌X ‌ Creta هیوندای عالوه بر Creta اســپرت نسخهای با طراحی ماجراجویــی از این خودرو را به عنوان ‪Creta X‬ در بازار برزیل عرضه خواهد کرد.

بــه تازگی یک طراحی ذهنــی از هیوندای ‪Creta X‬ منتشر شده که این طراحی ماجراجویی را نشان میدهد.

هیوندای ‪Creta X‬ دارای طرح بدنه دو رنگ آبی روشن متالیک و مشکی متالیک است. برچسبهای الهام گرفته از خودروهــای رالی با لوگوی بزرگ X نیز روی پانلهای خودرو دیده میشوند. سپر جلو، جلوپنجره و آینههای کناری این خودرو مشــکی براق هستند تا با رنگ بدنه دوگانه آن منطبق باشند. رینگهای مشکی براق کوچکتر جایگزین نســخه 7۱ اینچی برش الماسی این خودرو میشوند. این رینگهای کوچکتر با تایرهای ســاخته شده برای آفرود همراه میشوند که از گلگیرها بیرون میزنند. روی سقف این خودرو نیز باربند نصب شده است.

هیوندای Creta اســتاندارد با موتور ‪۶/۱ Gamma‬ لیتری ‪Dual CVVT‬ و ‪2/0 Nu‬ لیتری ‪Dual CVVT‬ flex-fuel ارائه میشود. هیوندای ‪Creta X‬ میتواند به صورت استاندارد به موتور 2/0 لیتری این خودرو مجهز شود. این موتور قدرت ۶۶۱ اسب بخار و گشتاور ۱02 نیوتن متر تولید میکند. یک گیربکس دستی ششسرعته نیروی این موتور را به چرخها منتقل میکند.

‌تگذاری‌شد سیتروئن قیمت C3 ایرکراس جدید را قبل از عرضه این خودرو در ماه نوامبر اعالم کرد.

این کراساوور کامپکت رقیب نیســان جیوک قیمت 5۹۹۳۱ پوند خواهد داشــت که بــه 027۹۱ پوند برای مدلهای ممتاز میرسد.

مدل پایه این شاســیبلند سوپرمینی دارای موتور 2/۱ لیتری سه سیلندر بنزینی ۱۸ اسب بخاری است که تنها موتور برای نســخه Touch است. همین موتور در مدل متوســط Feel نیز ارائه میشود که قیمت 00۱5۱ پوند خواهد داشت در حالی که نسخه ممتاز Flair آن با قیمت 00۹۶۱ پوند عرضه میشود.

موتور 2/۱ لیتری توربوشارژ بنزینی ۸0۱ اسب بخاری این خودرو در نسخه Flair حدود 0۱۱ پوند گرانتر خواهد بود و گیربکس اتوماتیک آن نیز ۱200 پوند افزایش قیمت به همراه دارد. قدرتمندترین مدل این خودرو با قدرت ۸2۱ اسب بخار قیمتی 00۶۶۱ پوندی خواهد داشت. دو موتور ۶/۱ لیتــری دیزلی نیز برای این خودرو موجود هســتند که نســخه ۸۹ اســب بخاری آن با قیمت ۱7220 پوند و نســخه ۸۱۱ اســب بخاری آن با قیمت 700 پوند بیشتر به فروش میرسد.

سیتروئن هنوز جزییات دقیق تجهیزات ۳C ایرکراس را اعالم نکرده اما میتوان انتظار داشت سطح تجهیزات آن مشابه ۳C سوپرمینی باشد.

تجهیــزات ایمنی موجود در این خــودرو نیز میتواند شامل هشدار تغییر مسیر، شناسایی نقاط کور، ترمز اکتیو و شناسایی عالئم سرعت باشــد. سفارشیسازی، بخشی کلیدی در تقاضا برای ۳C ایرکراس است که با 5۸ ترکیب رنگ و تریم، پنج روشنایی محیطی داخلی و سقف دورنگ استاندارد در مدلهای Flair ارائه میشود. ‌شایعاتی‌جدید‌در‌مورد‌شاس ‌یبلند‌فراری اطالعات بیشتری از کراساوور احتمالی فراری منتشر شده که بر اساس اخبار جدید، یک کراساوور یا شاسیبلند نخواهــد بود بلکه یــک کالس خودرویی جدید را معرفی میکند.

برخــی منابــع آگاه به ایــن موضوع اعــالم کردهاند که این خودرو جنجالبرانگیز توســط فــراری به عنوان ‪Utility Vehicle‬ شــناخته میشــود. هنوز مشخص نیســت که این خودرو دارای دو یا چهار در خواهد بود اما مشخص اســت که خودرویی چهار سرنشین خواهد بود که فضای بیشتری در مقایســه با GTC4Lusso دارد. ‌خصوص ‌یها‌فراموش‌م ‌یشوند؟ دولــت، نهادهــای نظارتــی و مجلــس معتقدند که نیــاز جدی به خصوصیســازی وجود دارد. از سوی دیگر کارشناسان مستقل تلویحا عدم حمایــت دولت را دلیلی بــر ناتوانی بخشخصوصی میدانند. در شــرایط کنونی اقتصاد کشور باید منتظر بود تا دولت دوازدهم برنامههای اقتصادی خــود را اجرایی کند و نتیجه را دید. آیا برنامههای اقتصادی دولت دوازدهم راه را بــرای بخشخصوصی هموارتر خواهــد کرد یــا خصولتیها قویتر خواهند شد؟ سرجیو مارچیونه مدیر فراری به ساخت یک کراساوور یا شاسیبلند حقیقی اعتراض داشت بنابراین این خودروساز در پی سرمایهگذاری در یک کالس خودرویی جدید است.

او امیدوار است ســوددهی فراری را افزایش دهد و در هر ســال تا 0۱ هزار خودرو بفروشــد. این خودروساز در حال حاضر ساالنه فروشی حدود هفت هزار دستگاه دارد و مدل ‪Utility Vehicle‬ آن میتواند تنها در چین ساالنه به فروش دو هزار دستگاهی برسد. این خودروساز با تالش برای افزایش فروش ســاالنه و عرضه خودرویی خانواده در بازار در واقع ریســک آسیب به تصور ذهنی از این برند را پذیرفته اســت اما در عین حال میتواند این سناریو را با عرضه مدلهایی بسیار انحصاری همچون جایگزینی برای الفراری تغییر دهد.

هنوز تصمیم نهایی در مورد این خودرو اتخاذ نشــده و در صورت ســاخت آن حداقل تا سال 202۱ شاهد عرضه این مدل نخواهیم بود. ‌آئودی‌نامی‌جدید‌را‌به‌ثبت‌رساند از زمانــی که آئودی Q8 کانســپت در ماه ژانویه وارد غرفههای نمایشگاههای خودرو شد، شایعه شده است که یک نسخه آئودی اسپورت نیز خواهد داشت.

اکنون نیز به لطف ثبتنامی جدید توسط این خودروساز در اروپا، بهترین گواه بر تالش آئودی برای ساخت ‪RS Q8‬ منتشر شده است.

ایــن نام در دفتر مالکیت معنوی اروپا ثبتشــده و در طبقهبندی خودروها و وسایل حملونقل قرار دارد. بر اساس این خبر این درخواســت فعال توسط مقامات این دفتر در حال بررسی است.

‪RS Q8‬ که گمان میرود قیمتی مشابه X6M و حدود 50۱ هزار دالر داشته باشد از موتور 4/0 لیتری توربوشارژ V8 ارائه شده در المبورگینی Urus بهره خواهد برد. این خودرو قدرتی حدود 00۶ اســب بخار داشته و با توانایی آئودی در ســاخت خودروهای بــزرگ قدرتمند، میتواند عملکرد بسیار عالی نیز داشته باشد.

احتمال عرضه ‪RS Q8‬ در بازار آمریکا زیاد اســت چرا که استفان وینکلمن مدیر آئودی اسپورت، اعالم کرده این مدل یک خودروی جهانی خواهد بود.

همچنیــن احتمال کمی دارد که این خودرو به صورت دیزلی عرضه شــود چراکه بارویکرد خودروهای جهانی در تضاد خواهد بود.

تولید Q8 استاندارد سال ۸۱02 در کارخانهBratislava آئودی آغاز خواهد شــد که Q7 نیز در آن تولید میشود. گمان مــیرود فروش این خودرو نیز اواخر ســال ۸۱02 آغاز شود.

ایسنا- مدیرعامــل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: براساس برنامهریزی انجام شــده، تا پایان سال ۹۹۳۱ ظرفیت شرکت مس به تولید 400 هزار تن مس محتوا از معادن ایران خواهد رسید.

احمــد مرادعلیزاده با بیان اینکه صنعت و به ویژه معدن به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی سخت ترین شرایط کاری را دارند، اظهار کرد: مجموعه مس منطقه کرمان مجتمعهای مس سرچشمه، خاتونآباد و میدوک را مدیریت میکند.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید مس در ســال 5۹ در کشور 2۸2 هزار و 500 تن مس محتوا بوده است، ادامه داد: روندی که در چهار ســال اخیر طراحی شده و فرآیندهای تصمیمگیری، اجرایی و کاری بازنگری شده منجر به این تولید شده است.

مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع مــس ایران با اشــاره به اینکه خوشبختانه روند تولید هر ساله رو به رشد است، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شــده، تا پایان سال ۹۹۳۱ ظرفیت شرکت مس به تولید 400 هزار تن مس محتوا از معادن ایران خواهد رسید.

مرادعلیزاده خاطرنشان کرد: در حوزه توسعه یک هدف مشخص شده که از ســال ۱400 به بعد، شرکت ملی صنایع مس ایران قادر خواهد بود، ساالنه 400 هزار تن مس خالص از معادن تولید و به بازار داخلی و هدف ارسال کند.

او بیان کرد: غیر از ســرمایهگذاریهایی که تاکنون انجام شــده، برای رسیدن به این ظرفیت هنوز به سرمایهگذاری 4۱ هزار میلیارد تومانی نیاز داریم.

وی عمده توسعه معادن مس را در استان کرمان برشمرد و گفت: این توسعهها شامل معادن درهزار، درهآلو، چاه فیروزه و طرح توسعه مس سرچشمه است.

مرادعلیزاده عنوان کرد: در چند سال اخیر با وجود تحریم و رکود، شرکت ملی صنایع مس ایران با تامین منابع مالی از طریق بانکها یا منابع دیگر توسعههای خود را انجام داده است.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران اظهار کرد: امروز بیش از ســه هزار میلیارد تومان از سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش ذوب سرچشمه، نیروگاه سیرجان، پاالیشگاه خاتونآباد، اصالحات و نوسازی پاالیشگاه سرچشمه ...و آماده افتتاح است.

مرادعلیزاده تصریح کرد: در چهار سال اخیر با وجود مشکالتی که داشتیم توانستیم از توان نیروی انسانی شرکت استفاده بهتری کنیم، به نحوی که امسال به ازای هر نفر ۱4/5 تن مس تولید میشود، ضمن اینکه کاهش مصرف انرژی در شرکت مس یکی دیگر از دستاوردهای چهار سال اخیر بوده است.

مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران بــا بیان اینکه پس از برجام، تحریم از فلز مس برداشــته شد و کاالی خود را به راحتی در بازارهای جهانی عرضه کنیم، یادآور شد: با وجود اینکه متوسط قیمت فروش مس در بازار جهانی در ســال 5۹ به کمترین میزان در چند سال اخیر رســیده بود اما فروش شرکت مس خوشبختانه به هفت هــزار میلیارد تومان و میزان صادرات به یک میلیارد و 07۱ میلیون دالر افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.