افزایش 24 درصدی تولید خودرو در تیرماه

Jahan e-Sanat - - News -

احمــد کیمیایی اســدی درباره عملکرد دستگاههای نظارتی، مجلس و دولت نسبت به شرکتهای خصوصی معتقد اســت: آنچه دربــاره حمله و فشــار دســتگاههای نظارتی وجود دارد خیلی جدی نیست. به هر روی بخشخصوصی نیاز بــه نظارت دارد تا در نهایت شــاهد رشد دوباره بابک زنجانیها نباشیم. اما این نکته را نباید فراموش کرد که مرز نظارت تا مالکیت بسیار باریک است.

بــه گفته کیمیایی شــرکتهای خصوصــی جذابیــت زیــادی برای نهادهای دولتــی و نظارتی از منظر اقتصادی ندارند. این درحالی اســت که دســتگاههای شبهدولتی جذاب و قابل توجه هستند.

ایسنا- تیرمــاه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی به طور میانگین 24 درصد افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع خودرو از ۳0۱ هزار و 20 دستگاه در تیرماه سال گذشته به 72۱ هزار و ۹07 دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع سواری نیز با افزایش ۶2 درصدی همراه بوده و از 5۹ هزار و 4۳4 دســتگاه در تیرماه سال گذشــته به 02۱ هزار و 2۱2 دستگاه رسید.

تیرماه امســال تولید انواع وانت نیز 0/5 درصد افزایش یافته و از 52۳۶ دستگاه در تیرماه 5۹۳۱ به ۹5۳۶ دستگاه افزایش یافت.

تولیــد انواع ون اما برخالف این خودروها کاهشــی بوده و با افت 5۱ درصدی از 0۶ دســتگاه در تیرماه ســال گذشته به ۱5 دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع مینیبوس و میدلباس نیز با افت ۸/5 درصدی همراه بوده و از ۶۸ دستگاه در تیرماه 5۹۳۱ به ۱۸ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس اما صعودی بوده و با رشــد 50/۹ درصدی از 0۱۱ دســتگاه در تیرماه ســال گذشته به ۶۶۱ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 4/۶۱ درصد کاهش یافته و از ۱005 دستگاه در تیرماه 5۹۳۱ به 04۸ دستگاه کاهش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.