شاغالن کشور ۳2 میلیون و ۸۰۳ هزار و ۵۵۳ نفر هستند

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریهای مرکز آمار ایران، با تاکید بر ضرورت ارائه تحلیلهای دقیق گفت: افزایش شاغالن در بهار ۶۹۳۱ نسبت به بهار 5۹۳۱، حدود 700 هزار نفر است.

فریباسادات بنیهاشمی با تحلیل نرخ بیکاری ۳ ماهه بهار۶۹۳۱ ضمن تاکید بر اینکه بر اساس برنامه اطالعرسانی مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار ۶۹ همچون فصول قبل مطابق برنامه اطالعرسانی شــده است، گفت: بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۶۹۳۱، نرخ بیکاری در بهار سالجاری ۶/2۱ درصد است که نسبت به بهار و زمســتان سال 5۹۳۱ بهترتیب 0/4 و ۱/0 درصد افزایش یافته است.

این مقام مســوول افزود: آخرین آمار از تعداد شاغالن در بهار ســالجاری ۳2 میلیــون و ۸0۳ هزار و 55۳ نفر بوده که این رقم در زمســتان گذشته 22۳4242۹ نفر اعالم شده است.وی با انتقاد از تحلیلهای غیرکارشناسی آمارهای بازار کار گفت: با وجود بیان بعضا نادرست اعداد در گزارش رسانهها از آمار نیروی کار، حسب نظر علمای اقتصاد و متخصصان بازار کار، به جهت حذف اثر شرایط فصلی بر اطالعات بازار کار، شاخصها در یک فصل صرفاً با فصل مشابه سالهای قبل از آن قابلیت مقایسه دارد و در نتیجه درست، منطقی و معتبر است. بنابراین، در کشوری مثل ایران که بخش قابل توجهی از مشــاغل آن از جمله مشاغل بخش کشاورزی در بهار به فعلیت میرسد، بهطور طبیعی در بهار نســبت به زمستان تعداد شاغالن فصلی افزایش مییابد.

به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار، بنیهاشمی افزود: این روند در بهار 5۹۳۱ نسبت به زمستان قبل از آن تکرار شده و در آن مقطع نیز افزایش تعداد شاغالن مشابه به بهار سالجاری بوده است و همانطور که در گزارشهای قبلی این مرکز آمده افزایش تعداد شاغالن در بهار ۶۹۳۱ نسبت به بهار 5۹۳۱ حدود 700 هزار نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.